Search

 
 

Бібліотека є одним із основних структурних підрозділів академії, діяльність якого базується як на традиційних формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні інноваційних технологій для забезпечення освітнього та науково-дослідницького процесів академії.

Мета бібліотеки полягає в забезпеченні доступності інформації та знань для ефективного розвитку навчальної, науково-дослідницької діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників і осіб, що навчаються в академії (слухачів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів та докторантів).

Бібліотека працює:

Понеділок-четвер з 10:00 до 17:00

П’ятниця з 10:00 до 16:00

Cубота, неділя - вихідний

Останній день місяця – санітарний

  Колектив

 

Завідувач бібліотеки

БУРЛАКОВА Валентина Іванівна

Фахівці:

Заднєпряна Вікторія Анатоліївна – провідний бібліотекар

Лапіна Світлана Володимирівна – бібліотекар

Мариніч Тетяна Іванівна - провідний бібліотекар

Хміль Ольга Олегівна - провідний бібліотекар

Напрямки роботи 

Основні напрямки роботи бібліотеки :

-          формування книжкового фонду та повнотекстових електронних ресурсів відповідно до профілю академії та потреб користувачів;

-          вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;

-          забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки застосовуючи як традиційні, так і інноваційні форми роботи;

-          вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових форм бібліотечної діяльності.

  Нормативно-правова база

Порядок організації діяльності наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НМАПО імені П. Л. Шупика 

  Правила користування бібліотекою

Історія Бібліотеки

Бібліотека є структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Організована разом з академією у 1918 році. Основою її фондів стали видання з приватних зібрань видатних учених медицини того часу, співробітників академії – професорів Г. Ф. Писемського, Г. Б. Биховського, О. Б. Беренштейна, О. Г. Лур’є, В. Х. Василенка та інших, які досі зберігаються у фонді бібліотеки і мають попит у читачів.

На початок Великої Вітчизняної війни книжковий фонд бібліотеки складав біля 4000 одиниць, але в період гітлерівської  окупації Києва був пограбований.

У 1944 році після відновлення функціонування академії бібліотека розпочала свою роботу. В одній маленькій кімнаті поряд з робочим місцем бібліографа та абонементом розташувалося книгосховище на 8200 одиниць. Читальних місць для читачів не було. Незважаючи на недостатнє фінансування, вдавалося купувати книги та журнали із магазинів облкнигкульторгу ( «Академкнига», «Ленфонд», «Медкнига») та магазинів передплатних видань. Крім того, бібліотека отримувала збірники праць інститутів, клінік і лікарень Москви, Ленінграда, Куйбишева, Львова та інших міст.

У середині 50-х років відбулися суттєві зміни в організаційній роботі бібліотеки: було складено алфавітний та систематичний каталоги, бібліографічні картотеки, списки рекомендованої літератури тощо. Бібліотечний фонд нараховував 34227 одиниць літератури, в тому числі 105 назв медичних періодичних видань.

Бібліотека сьогодні це своєрідний центр духовного, освітнього і культурного життя академії, загальною площею 516 м².

В бібліотеці функціонують три книгосховища, абонемент, читальний зал на 35 місць. Фонд  бібліотеки постійно поповнюється новою літературою з  видавництв, книжкових магазинів, та авторами співробітниками академії. Нова  література  індексується та описується в електронному каталозі та вноситься до карткових каталогів. До послуг читачів у читальному залі відкрито доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет; 14 місць обладнані комп’ютерною технікою, що дає можливість читачам одержувати інформацію в більшому обсязі.

Фонд налічує 160 тис. томів, у тому числі: книги, методичні рекомендації, дисертації, автореферати, періодичні видання (214 назв медичних журналів). Книжковий фонд складають різноманітні видання: 25% підручників, 30% навчальних посібників, 17% довідників, 20% монографій, 8% збірників наукових праць.

Щорічно бібліотеку відвідує понад 5 тис. фахівців: слухачі циклів ПАЦ, ТУ спеціалізації та стажування, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, магістри, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники та співробітники допоміжних структурних підрозділів академії, лікарі міста Києва. Кожному читачеві надається можливість користуватися безцінними виданнями із фонду бібліотеки, що багатоаспектністю розкривається через систему електронного каталогу, та відображені в паперових  алфавітному і систематичному каталозі книг, авторефератів, дисертацій, методичних рекомендацій, предметному каталозі журнальних статей, а також в картотеці наукових праць співробітників академії. Постійно діючі виставки в приміщенні бібліотеки («Нові книги», Нові журнали», «Нові надходження неопублікованих видань») змінюються новими виданнями, які надходять до бібліотеки. Література, яка представлена на виставках, які готуються до ювілейних дат, у дні проведення розширених засідань Вченої ради академії, має великий попит серед медичних працівників. Особливу увагу привертає до себе постійно діюча виставка «Праці співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика».

Працівники бібліотеки постійно працюють над впровадженням нових прогресивних технологій та моделей бібліотечного розвитку, модернізуючи традиційні заходи та шукають нові форми роботи з читачами, ресурсами, інформацією та намагаються негайно реагувати на внутрішньо академічні трансформаційні процеси та інновації у суспільстві.

Перелік наукових фахових видань, співзасновником яких є НМАПО імені П. Л. Шупика

Список періодичних видань   

Нові надходження літератури
 
 

616- 091

П-20

Патоморфологія та гістологія: Атлас/ Зербіно Д. Д., Багрій М. М., Боднар Я. Я., Діброва В. А. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 800 с. – 10 екз.

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини.

Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Стоматологія”, які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями “Патологічна анатомія”, “Дитяча патологічна анатомія”, лікарів-патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей.
 

615.85

З-23

Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи/ Залесский В. Н., Великая Н. В., Омельчук С. Т. – Винница: Нова книга, 2014. – 736с. - 3 екз.

В монографии обобщены результаты по проблеме противовоспалительного питания. Рассмотрены молекулярные защитные механизмы противовоспалительной активности биоактивных компонентов пищи.

Книга может быть рекомендована врачам, диетологам, а также специалистам смежных специальностей: кардиологам, онкологам, терапевтам, ревматологам, эндокринологам, гериатрам, студентам, интернам, клиническим ординаторам лечебных, медико-профилактических факультетов медицинских вузов. 

 

618

Л-65

Гормональнаядиагностика в практике акушера-гинеколога:руководство для врачей/ Лихачев В. К.  – Киев, 2012. – 154с. -  5 екз.

Руководство подготовлено с учетом последних достижений в области гормональной диагностики наиболее распространенных гормонозависимых заболеваний в акушерстве и гинекологии. Освещены вопросы регуляции деятельности женской репродуктивной системы. Дана характеристика основных гормонов, влияющих на ее работу; описаны биологические свойства этих гормонов, их рефферентные значения и показания к определению.

Руководство рекомендуется для практикующих врачей акушеров-гинекологов, семейных врачей, врачей-интернов, врачей-курсантов факультетов последипломного образования, студентов старших курсов.
 

616-091

М-54

Методики морфологічних досліджень: монографія/ Багрій М. М. та ін.  – Вінниця: Нова книга, 2016. – 328с. – 5 екз.

У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини.

Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями.
 

618.2

Л-65

Оперативное акушерство с фантомным курсом: руководство для врачей/ Лихачев В. К. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2014. – 496с. – 10 екз.

Руководство подготовлено с учетом как положений классического акушерства, так и последних достижений (в том числе доказательной медицины) в области диагностики и ведения физиологических и патологических родов. Описаны основные акушерские операции и пособия.

Для практикующих врачей: акушеров-гинекологов, врачей-интернов, врачей-курсантов факультетов последипломного образования и студентов старших курсов вузов.
 

616-053.2

О-75

Основы клинического питания в детской практике/ Дмитриев Д. В., Коноплицкий В. С., Катилов А. В. и др. – Винница: Нова книга, 2015. – 184с., илл. – 2 екз.

Значительная часть детей, попадающих в больницы, страдают от недоедания, которое зачастую остается незамеченным.

Так что же такое клиническое питание? Когда в нем возникает необходимость? Каковы его основные принципы и методы в педиатрии, преимущества и возможные осложнения? Как правильно подобрать и провести оптимальную нутритивную поддержку ребенка? Вот перечень вопросов, которым посвящена данная книга.

Для широкого круга специалистов в области педиатрии. 
 

616-092

А-92

Атаман О. В. Патофізіологія: в 2 т. Т1. Загальна патологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів.  – Вінниця: Нова книга, 2012. – 592с.; іл. – 5 екз.

            У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна патологія”.

У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 

616-092

А-92

Атаман О. В. Патофізіологія: в 2 т. Т 2. Патофізіологія органів і систем: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів.  – Вінниця: Нова книга, 2016. – 448с.; іл. – 5 екз.

У другому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 2 “Патофізіологія органів і систем”.

У матеріал підручника увійшли новітні дані про етіологію і патогенез найпоширеніших хвороб системи крові, серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і нервової систем.
 

615.2

П-83

Протиінфекційні лікарські засоби: навчальний посібник/ Крайдашенко О. В. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 424с.; табл. – 10 екз.  

У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування.

 Видання рекомендоване студентам старших курсів та лікарям-інтернам медичних ВНЗ, а також як додатковий навчальний матеріал для лікарів (загальної практики, терапевтів, інфекціоністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, неонатологів) та провізорів.

 

616.6

С-89

Судинна патологія нирок: монографія/ Зербіно Д. Д., Багрій М. М., Дядик О. О. та ін. – Вінниця: Нова книга; ФОП Каштелянов А. І., 2015. – 456с.: іл., табл., ХL c. – 3 екз.

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Розглядаються зміни судин при пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні протоколи лікування. Аналізуються ураження судин ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом радіації. Книга призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей.

 

616.7

Т-65

Травматология и ортопедия: учебник для студ. высших мед. учеб. заведений: перевод с укр. издания/ Под ред. Голки Г. Г., Бурьянова А. А., Климовицкого В. Г. – Винница: Нова книга, 2016. – 448с.: илл. – 10 екз.

В национальном учебнике в соответствии с утвержденной МОЗ и МОН Украины учебной программы освещены современные взгляды на этиолгию, механизмы развития, принципы диагностики и лечения травм и заболеваний аппарата движения и опоры. Представлен современный взгляд на патогенез травматической болезни, регенерацию костей ткани, распространенные осложнения, методы их предупреждения и лечения.

Издание рассчитано на студентов высших медицинских учебных заведений, интернов, клинических ординаторов, врачей по спортивной медицине, врачей травматологов-ортопедов и специалистов хирургических спеціальностей.
 

616.7

Т-65

Травматологія та ортопедія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів/ За ред.: Голки Г. Г., Бур’янова О. А., Климовицького В. Г. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 416 с.: іл. – 10 екз.

У національному підручнику відповідно до затвердженої МОЗ та МОН України навчальної програми висвітлено сучасні погляди на етіологію, механізми розвитку, принципи діагностики та лікування травм і захворювань апарату руху та опори. Представлено сучасний погляд на патогенез травматичної хвороби, регенерацію кісткової тканини, поширені ускладнення, методи їх попередження та лікування.

Видання розраховане на студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, клінічних ординаторів, лікарів із спортивної медицини, лікарів травматологів-ортопедів та фахівців хірургічних спеціальностей.
 

617.5

Ш-39

Шейко В. Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени: учебное пособие для врачей-интернов и врачей-слушателей факультета последипломной подготовки, хирургов. – Полтава: ООО «АСМИ», 2015. – 557с.: илл., табл. – 5 екз.

В учебном пособии представлены принципы неотложной диагностики, лечебной и хирургической тактики у пострадавших с тяжелыми сочетанными повреждениями мирного времени и боевыми огнестрельными ранениями. Изложены ключевые положения оказания помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, интенсивной терапии шока и хирургической тактики при политравме, сочетанных повреждениях груди, живота, таза, конечностей, нейротравме, раневой инфекции.
 

616.4

Э-64

Эндокринология: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений/ Под ред. Боднара П. Н. – Издание 2, перераб. и дополн. – Винница: Нова книга, 2016. – 488 с.: илл.  – 10 екз.

Второе издание учебника (на русском языке) соответствует учебной программе по внутренней медицине. Его основу составляют 12 разделов, в которых на современном уровне изложены этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение основных эндокринных заболеваний. Существенно переработаны материалы по вопросам сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, истории развития эндокринологии. Значительно расширен авторский коллектив.

Для студентов старших курсов, врачей-интернов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и всех, кто интересуется эндокринологией.

Перелік періодичних видань, що зберігаються в фондах бібліотеки НМАПО імені П.Л.Шупика

 

Найменуванняжурналу

 

 

Роки надходження

Акушерство и гинекология

1971-1993; 1995-2013

Аллергология

2002-2006

Аллергология и иммунология

2002-2006; 2009-2011

Ангиология и сосудистая хирургия

2004-2013

Андрология и генитальная хирургия

2004-2005

Анестезиология и реаниматология

1977-1993; 1999-2013; 2016

Анналы пластической реконструктивной и эстетической хирургии

2006-2011

Анналы хирургии

2004-2013

Антибиотики и химиотерапия

1992-1993; 1998-2013

Антибиотики

1971-1974; 1971-1991

Аптека Галицька

2002-2005

Артериальная гипертензия

2009-2011

Архив анатомии, гистологии и эмбриологии

1971-1974; 1975-1984; 1985-1991

Архів клінічної медицини

2002; 2004-2010; 2012

Архив патологии

1971-1993; 2002-2013

Асклепий

2003-2012

Астма и аллергия

2002; 2006-2011

Атестаційний вісник

2012-2013

Атмосфера. Кардиология

2004-2008; 2010-2011

Атмосфера. Нервные болезни

2006-2011

Атмосфера. Пульмонология и аллергология

2004-2011

Біль, знеболювання та інтенсивна терапія

1997; 1999-2016

Биохимия

1971-1991; 2001-2005

Боль

2004-2009

Будьмо здорові

2002-2016

Бюлетень ВАК України

1987-1991; 1998-2011

Бюллетень ВОЗ

1988-1991; 1993-1994

Бюллетень всесоюзного кардиологии научного центра АМН СССР

1982-1989

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

1971-1993; 2003-2011

Валеология

2003-2011; 2016

В мире науки

1987-1991; 2003-2013; 2016

Вестник АМН СССР

1971-1991

Вестник дерматологи и венерологии

1971-1993; 1996-2013

Вестник интенсивной терапии

2002-2010

Вестник неотложной и восстановительной медицины

2003-2011

Вестник оториноларингологии

1971-1989; 2001-2013; 2016

Вестник офтальмологии

1971-1993; 1996-2010

Вестник рентгенологии и радиологии

1975-1993, 1999-2013; 2016

Вестник Российской академии медицинских наук

2000-2005

Вестник службы крови России

2003-2013

Вестник травматологии и ортопедии

1995-1996; 2002-2013; 2016

Вестник фармации

2006-2008

Вестник физиотерапии и курортологии

1995-1999; 2001; 2003-2013

Вестник хирургии им. Грекова

1971-2013

Відомості Верховної Ради України

1995-2001; 2003-2016

Військова медицина України

2001-2008; 2010

Вісник Академії наук УРСР

1980-1989

Вісник наукових досліджень

2001-2005

Вісник ортопедії, травматології та протезування

2002-2016

Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України

2001-2016

Вісник стоматології

1995-2016

Вісник фармакології та фармації

2002-2009

Вісник фармації

1993-2016

Винахідник і раціоналізатор

2009-2016

Внутрішня медицина

2007-2009

Военно-медицинский журнал

1971-1993; 1997-2007

Вопросы биологической, медицинской  и фармацевтической химии

2002-2003; 2006-2008

Вопросы вирусологии

1971-1993; 1996-2013 2016

Вопросы гематологии, онкологи и иммунопатологии в педиатрии

2007-2013; 2016

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии

2006-2013; 2016

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры

2002-2013; 2016

Вопросы курортологии  и физиотерапии

1971-1993

Вопросы медицинской химии

1971-1982; 1983-1987

Вопросы наркологии

1989-1991

Вопросы онкологии

1971-1993; 2000-2013

Вопросы охраны материнства и детства

1971-1990

Вопросы питания

1971-1993; 2002-2013

Вопросы ревматизма

1971-1982

Вопросы современной педиатрии

2006-2013; 2016

Врач

1990-1993; 1997-2010

Врачебная практика

2002-2008

Всемирный форум здравоохранения

1987-1991; 1993-1994

Галицький лікарський вісник

2000-2016

Гематология и трансфузиология

1983-1993; 1995; 1997-2013; 2016

Генетика

1990-1993; 2002-2007

Гепатологія

2008-2016

Гигиена и санитария

1971-1993; 2002-2013

Гигиена труда и профессиональные заболевания

1971-1987

Гинекология

2006-2013; 2016

Главный врач

2002-2015

Грудная и сердечно-сосудистая хирургия

1971-2013; 2016

Дент АРТ

2001-2016

Дентальные технологии

2002-2013

Дерматологія та венерологія

2001-2016

Детская хирургия

2002-2013

Диабетик

2003-2005

Діабет, ожиріння, метаболічний синдром

2012-2014; 2016

Довкілля та здоров’я

1999-2016

Доказательная кардиология. Приложение к журналу «Кардиология»

2003-2013

Доктор. Журнал для практикующих врачей

2002-2006

Журнал НАМН України

1995-2016

Журнал «Вопросы нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко»

1971-2013

Журнал вушних, носових і горлових хвороб

1971-2016

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии

1971-1993; 1995-2013; 2016

Журнал неврологи и психиатрии

1971-1993; 1995-2013; 2016

Журнал практического врача

1997-2011

Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри

2005-2013

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я

2001-2016

Здоровье женщины

1998; 2002-2016

Здоровье мужчины

2003-2016

Здоровье мира

1987-1995

Зубное протезирование

2002-2016

Иммунология

1981-1993; 2000-2013; 2016

Инфекции, передаваемые половым путем

2002-2004

Інфекційні хвороби

1996-2016

Инфекционные болезни

2006-2013; 2016

Кардиология

1971-1993; 1995-2013; 2016

Квинтэссенция

1991-2004

Клиническая антибиотикотерапия

1999; 2001-2006

Клиническая геронтология

2004-2011

Клиническая дерматология и венерология

2004-2013; 2016

Клиническая лабораторная диагностика

1993; 2002-2013

Клиническая медицина

1971-1993; 1996-2013

Клиническая стоматология

2000-2013

Клиническая фармакология и терапия

2003-2011; 2013

Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

2002-2013

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

2003-2007

Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія

2006-2016

Клінічна онкологія

2012-2016

Клінічна фармація

1997;1999; 2003-2016

Клінічна  хірургія

1971-2016

Кровообіг та гемостаз

2003-2011; 2013

Крымский терапевтический журнал

2005-2013

Лабораторна діагностика

1997-2016

Лабораторное дело

1971-1991

Лечащий врач

2004-2013; 2016

Лікарська справа. Врачебное дело

1974-2016

Лікарський вісник. Журнал Українського лікарського товариства північної Америки

2002-2007

Ліки

1994-2007

Ліки України

1998-2016

Лікування та діагностика

1996-1998; 2000-2006

Львівський медичний часопис

1996-1997; 1999-2000; 2002-2013

Медико-социальные проблемы семьи

1999-2004; 2008-2012

Материнство и детство

1992

Медико-социальная экспертиза и реабилитация

2002-2007

Медицина критических состояний

2004-2005

Медицина неотложных состояний

2006-2016

Медицина сегодня и завтра

2006-2014

Медицина світу

1997-2009

Медицинская иммунология

2006-2013

Медицинская кафедра

2005-2007

Медицинская помощь

2001-2009

Медицинская радиология и радиационная безопасность

1995-2013; 2016

Медицинская радиология

1971-1991

Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия

1995-2014

Медицинская техника

1987-1991; 1993

Медицинские аспекты здоровья женщины

2007-2016

Медицинские аспекты здоровья мужчин

2012-2016

Медицинское образование и профессиональное развитие

2011-2013

Медична інформатика та інженерія

2008-2016

Медичний індекс. Акушерство та гінекологія

2004-2008

Медичний індекс. Діагностика

2004; 2006-2008

Медичний індекс. Педіатрія

2006-2008

Медичний індекс. Терапія

2004; 2006-2008

Медичний індекс. Хірургія

2004; 2006-2008

Медична освіта

2002-2016

Медичні перспективи

2002-2016

Медицинский реферативно-обзорный журнал

2004-2013

Медичний реферативний журнал (Укр. центр науково-медичної інформатики)

2000-2002; 2006-2009

Медицинские вести

1997-1999

Международный журнал медицинской практики

2006-2007

Международный журнал радиационной медицины

1999; 2001

Международный медицинский журнал

1999-2016

Міжнародний ендокринологічний журнал

2006-2015

Міжнародний неврологічний журнал

2006-2016

Мікробіологічний журнал

1993-1995; 1997-2016

Микробиология

1971-1984

Микроэлементы в медицине

2009-2011

Мистецтво лікування

2003-2016

Надзвичайна ситуація

2004- 2016

Науковий вісник НМУ імені О.О.Богомольця

2004-2009

Науковий світ

2000-2011

Неврологический журнал

2002-2013

Нефрология

1999; 2000-2008; 2013; 2016

Нова медицина

2002-2006

Новини стоматології

2006-2016

Новое в офтальмологии

2003-2013

Новое в стоматологии

1996-2001; 2003-2011; 2013

Новое в трансфузиологии

2004

Новые медицинские технологи. Новое медицинское оборудование

2001-2004; 2006-2011

Общая реаниматология

2006-2013

Онкология

2001-2013

Онкогинекология

2016

Одеський медичний журнал

1997-1998; 2002-2016

Ортопедия, травматология и протезирование

1971-1993; 1997-2016

Острые неотложные состояния в практике врача

2009-2016

Офтальмологический журнал

1971-2016

Офтальмология

2006-2013; 2016

Офтальмохирургия

1990; 2003-2010

Охорона здоров’я

2001-2007

Паллиативная медицина и реабилитация

2012; 2013; 2016

Парадонтология

2000; 2002-2004; 2009

Патологическая физиология и экспериментальная  терапия

1971-1993; 2001-2013

Педиатрия им. Сперанского

1971-1993; 1996; 1998-2013; 2016

Педіатрія, акушерство та гінекологія

1971-2013

Перинатология и педиатрия

1999; 2001-2016

Пластична та реконструктивна хірургія

2003-2013

Почки

2012-2016

Практикуючий лікар

2012-2014

Практична медицина

1996-1999; 2001-2009

Проблемы гематологии и переливания крови

1971-1982; 2002-2007

Проблеми ендокринної патології

2002-2016

Проблеми медицини

1998-2002

Проблеми остеології

1998-2001; 2005-2006

Проблемы социальной гигиены здравоохранения и истории медицины

2002-2013

Проблемы старения и долголетия

2002-2016

Проблеми  сучасної медичної науки та освіти (з 2011 р. Проблеми безперервної медичної освіти та науки)

2000-2015

Проблемы туберкулеза

1970-1979; 1981-1993; 1997-2009

Проблеми харчування

2003-2004; 2006-2013

Проблемы эндокринологии

1971-1989; 1991; 1993; 2002-2013

Провизор

1999; 2001-2011

Променева діагностика, променева терапія

2001-2016

Профілактична та дитяча стоматологія

2012-2016

Профілактична медицина

2010-2012

Психиатрия

2003-2007

Психічне здоров’я

2003-2014

Пульмонология

2002-2008; 2012-2013

Радіологічний вісник

2004-2006; 2013

Радиология

1971-1991

Ревматология

1983-1992

Репродуктивное здоровье женщины

2002-2009

Репродуктивна ендокринлогія

2012-2016

Ринологія

2012-2016

Российский вестник акушера-гинеколога

2002-2013

Российский вестник перинатологии и педиатрии

1993; 1997-2013; 2016

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии

2000-2013; 2016

Российский журнал кожных и венерических болезней

2002-2013

Российский кардиологический журнал

2002-2011

Российский медицинский журнал

2005-2013

Российский онкологический журнал

2006-2012

Российский педиатрический журнал

2006-2013

Российский психиатрический журнал

2006-2013

Российский семейный врач

1998-1999; 2002; 2004-2005

Российский стоматологический журнал

2006-2008

Санітарний лікар

2009-2016

Світ науки

2001-2003

Серце і судини

2004-2016

Сімейна медицина

 1999-2000; 2002; 2004-2016

Современная ортопедическая стоматология

2009-2011; 2013

Современная педиатрия

2004-2016

Современная стоматология

1998-1999; 2002-2016

Современные проблемы токсикологии

1998-1999; 2002; 2006; 2009-2010

Соціальна педіатрія та реабілітологія

2011-2013

Соціальна психологія

2004-2008

Стоматолог (Россия)

2006-2009

Стоматолог (Украина)

1998-2011

Стоматология

1971-1993; 1995-2013; 2016

Стоматология детского возраста и профилактика

2002-2004; 2006-2013; 2016

Судебно-медицинская экспертиза

1974-1993; 2002-2013; 2016

 Судово-медична експертиза

2010-2014

Судинні захворювання головного мозку

2006-2007

Сучасна гастроентерологія і гепатологія

2000-2015

Сучасні інфекції

1999-2011

Таврический журнал психиатрии

2006-2012

Таврический медико-биологический вестник

1998-2013

Терапевтический архив

1971-1993; 1995-2013; 2016

Токсикологический вестник

2003-2013

Традиционная медицина. Восток и Запад

2004-2006

Трансфузиология

2002-2008

Туберкулез и болезни легких

2009-2013

Туберкульоз, легеневі хвороби. Віл-нфекція

2012-2016

Український бальнеологічний журнал

2002-2004; 2006-2009

Український вісник психоневрології

2001; 2003-2013

Український журнал гематології та трансфузіології

2001-2013

Український журнал дерматології, венерології, косметології

2002-2016

Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва

2000; 2002-2015

Український журнал з проблем медицини праці

2005-2016

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

2007-2015

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

1997-2003; 2005-2009

Український журнал медичної техніки і технології

1998-1999

Український журнал нефрології та діалізу

2004-2012

Україна. Здоров’я нації

2007-2013

Український кардіологічний журнал

1994-2016

Український медичний альманах

2004-2013

Український медичний вісник. Therapia

2006-2013

Український медичний часопис

1997-2016

Український науково-медичний молодіжний журнал

1994-1995; 1998

Український неврологічний журнал

2009-2016

Український радіологічний журнал

2003-2016

Український ревматологічний журнал

2001-2016

Український реферативний журнал «Джерело», сер.4: «Медицина. Медичні науки»

2004-2016

Український стоматологічний альманах

2006-2016

Український судово-медичний вісник

1996-2000

Український терапевтичний журнал

2001-2000; 2004; 2009-2016

Український хіміотерапевтичний журнал

1999-2001

Ультразвуковая и функциональная диагностика

2002-2013; 2016

Університетська клініка

2005-2012

Управління закладом охорони здоров’я

2009-2016

Урология

2002-2013

Урологія (видання України)

1999-2007

Урология и нефрология

1971-1989; 1991-1993; 1996-2001

Успехи современной биологии

1971-1993; 2002-2005

Фарматека

2004-2011

Фармацевт практик (Науково-популярний та станово-побутовий журнал)

2003-2008; 2011-2016

Фармакология и токсикология

1971-1991

Фармакологія та лікарська токсикологія

2008; 2012-2016

Фармацевтический журнал – Фармацевтичний журнал

1971-2015

Фармация

1971-1993; 1997-2013

Фізіологічний журнал

1996; 2001-2002; 2005

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация

2002-2013

Фізіотерапія (науково-практичний часопис)

2002-2007

Фітотерапія в Україні

1998-2000

Харківська хірургічна школа

2001-2016

Харьковский медицинский журнал

1995-1997; 2001-2004

Химико-фармацевтический журнал

1971-1990; 1992-1993; 1999-2011

Химия природных соединений

1971-1978; 1980-1988

Хирургия имени Н.И.Пирогова

1971-1993; 1996-2013; 2016

Хірургія дитячого віку

2003-2016

Хірургія України

2002-2016

Хроника ВОЗ

1985-1986

Цитология и генетика

1971-1989; 1994; 1996-1997; 2003-2016

Шпитальна хірургія

1998-2016

Експериментальна клінічна медицина

2006-2013

Экспериментальная и клиническая фармакология

1992-1993; 2002-2013

Экспериментальная онкология

1990-1991; 1993; 2002-2013

Ендокринологія

1999-2016

Эндоскопическая хирургия

2008-2013

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология

2004-2005

Экспериментальная эндоскопическая хирургия

1971-1976; 2002-2007

Эпидемиология и инфекционные болезни

1999-2013; 2016

Эфферентная терапия

2009-2011

  Віртуальна довідка  


Шановні користувачі!

Бібліотека виконує індексування друкованих праць з допомогою Універсальної десятинної класифікації (УДК) та Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), авторських таблиць Л.Б.Хавкіної.

Викладачі , наукові працівники, аспіранти , клінічні ординатори та магістри академії можуть отримати УДК, ББК чи авторський знак, написавши свої дані на електронну адресу бібліотеки bibl@nmapo.edu.ua  з поміткою в темі «Шифр книги, статті чи наукової роботи».

Для якісного виконання замовлення необхідно написати такі дані:

1 Ваше ПІБ

2 Ваш email

3 Місце праці: кафедра, відділ

4 Назва наукової праці

5 Перелік  авторів роботи

6 Анотація на цю працю (при можливості)

7 Ключеві слова (при необхідності)

8 Вид видання (підручник, навчальний посібник і т.д.)

9 Вказати що саме потрібно: УДК, ББК, авторський знак ( для визначення авт.знаку       потрібні тільки пункти 1-5)

Дана послуга надається безкоштовно викладачам , науковим працівникам, аспірантам , клінічним ординаторам та магістрам академії.

Що ми можемо вам запропонувати?

-          одержати інформацію про наявність у фондах нашої бібліотеки конкретного видання  ( УВАГА! Ми не надсилаємо електронні копії документів, а лише даємо довідки про наявність документів у бібліотеці)

-          підібрати список літератури за темою, що цікавить Вас (не більше 10-ти найменувань)

-          надати Вам коротку інформацію пр. конкретний факт або подію

-          уточнити елементи бібліографічного опису необхідного документа (при наявності його в фонді)

У який термін ми даємо відповідь?

Усі довідки виконуються протягом 1-2 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю ( а також у святкові дні), ми намагатимемося виконувати у понеділок (або в перший робочий день після свята).

На які запити ми відповіді Не даємо?

-          запити, що потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, які відсутні в бібліотеці

-          готових текстів рефератів, наукових робіт і т.п. та пошуком їх у мережі Інтернет.

  Фотогалерея   

Навчальна література

Підручники та посібники 1 частина(переглянути в PDF)

Підручники та посібники 2 частина(переглянути в PDF)

Список літератури для підготовки до екзаменів на одержання лікарської ліцензії в США (USMLE) (з фонду Національної наукової медичної бібліотеки України) (переглянути у PDF)

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: +38(044)205-49-64
E-mail: bibl@nmapo.edu.ua
E-mail: bibl_admin@nmapo.edu.ua