Правила перебування іноземців

на території України [1]

Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території за умов:

1. Термін перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в'їзду, а також осіб без громадянства обмежена терміном дії візи, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України.

Тобто, іноземець або особа без громадянства може перебувати на території України протягом дозволеного візою терміну перебування, але не більше ніж до останнього дня терміну дії візи.

2. Громадяни держав з безвізовим порядком в'їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів в будь-який 180-денний період.

Для розрахунку терміну перебування необхідно з дня в'їзду або будь-якого дня перебування (від якого необхідно розрахувати термін перебування в Україні) відрахувати назад 180 днів. Іноземець не порушує правила перебування, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебуває в Україні не більше 90 днів.

3. Необхідно мати запас близько 30 днів для успішного оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні в зв'язку з навчанням в НМАПО імені П.Л. Шупика.

ПРО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН:

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179)

Російська версія закону читати: http://omega-force.at.ua/index/0-23

Українська версія закону читати: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

[1] Про зміни в законодавстві про порядок перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №163 внесено зміни до пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №150.

Українська версія закону читати: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

Правила пребывания иностранцев

на территории Украины[1]

Иностранци и лица без гражданства, которые на законном основании прибыли в Украину, могут временно находиться на территории:

1. Срок пребывания иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, а также лиц без гражданства ограничено сроком действия визы, если другой срок не определен международными договорами Украины.

То есть, иностранец или лицо без гражданства может находиться на территории Украины в течение предоставленного визой разрешенного срока пребывания, но не более чем до последнего дня срока действия визы.

2. Граждане государств с безвизовым порядком въезда могут находиться в Украине до 90 дней в любой 180-дневный период.

Для расчета срока пребывания необходимо со дня въезда или любого дня пребывания (от которого необходимо рассчитать срок пребывания в Украине) отсчитать назад 180 дней. Иностранец не нарушает правила пребывания, если в пределах этого 180-дневного периода он находится в Украине не более 90 дней.

3. Необходимо иметь запас около 30 дней для успешного оформления временного вида на жительства в Украине в связи с обучением в НМАПО имени П.Л. Шупика.

ПРО ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ:

Закон Украины «Про правовий статус иностранцев и лиц без гражданства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179)

Русская версия закона читать: http://omega-force.at.ua/index/0-23

Украинская версия закона читать: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17


[1] Об изменениях в законодательстве о порядке пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.03.2015 №163 внесены изменения в пункт 2 Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15.02.2012 №150.

Украинская версия закона читать: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17