Search

Uk - Ru

ФОРМИ НАВЧАННЯ

іноземців в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика:

1. СТАЖУВАННЯ.
2. КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА.
3. АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА.

1. СТАЖУВАННЯ.

Мета навчання: отримати додаткові навички клінічної роботи по тій спеціалізації, яку ви вже маєте.

Наприклад: освоєння нового методу лікування або діагностики.

Терміни навчання: від місяця (по домовленості і за потребою терміни можуть продовжуватися).

При продовження стажування більше двох місяців необхідно дотримуватися термінів перебування на території України (дивись правила перебування в Україні), а також надати повний комплект документів (дивись перелік для клінічних ординаторів).

Особливості навчання:

- Зарахування на проходження стажування здійснюється протягом року (питання зарахування розглядаються за вашою заявою).

- Надається можливість індивідуальної роботи з автором унікальної методики або провідним фахівцем обраного аспекту клінічної діяльності.

- Особиста присутність і участь в процесі надання медичних послуг або проведення діагностики.

- Отримання сертифікату про навчання (українська та англійська мова).

Вартість навчання: 350 доларів США за курсом Національного банку України за один місяць.

 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, які необхідні для навчання:

1. Копія диплому про вищу медичну освіту та додаток з переліком вивчених предметів і отриманих оцінок, при необхідності переклад цих документів.

2. Паспорт і його копія (нотаріально завірена), при необхідності переклад паспорту з персональними даними на українську мову.

2. КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА.

Мета навчання: поглибити професійні знання та навички за певною спеціальністю, отримати високопрофесійні знання та вміння, які дозволяють лікарю працювати самостійно та успішно. Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікаря-спеціаліста.

Можливості та перспективи використання:

- Прийом в клінічну ординатуру здійснюється протягом року (питання зарахування розглядаються в міру надходження заяв);

- Можливість узгодити потреби в навчанні з керівництвом кафедри на попередньому етапі (співбесіда);

- Системна опрацювання всіх необхідних для самостійної роботи лікаря теоретичних питань і практичних навичок;

- Набуття професійного досвіду під керівництвом куратора. Куратор призначається з числа найбільш досвідчених і кваліфікованих фахівців кафедри;

- Освоєння суміжних навичок за фахом, яку ви обрали;

- Надається місце в гуртожитку;

- Участь у всіх наукових, культурних заходах кафедри, факультету, академії та студентського самоврядування;

- Отримання сертифіката (українською та англійською мовами) і вкладиша до нього з опис програми та годин навчання.

Терміни навчання: 2 роки. Надається право продовження термінів навчання до 5 років.

Вартість навчання: з усіх спеціальностей 3850 доларів США за курсом Національного банку України за один рік навчання. 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, які необхідні для навчання:

1. Нотаріально завірену копію диплома про вищу медичну освіту і додаток до нього з переліком вивчених предметів і отриманих оцінок.

2. Паспорт, нотаріально завірена копія паспорту, переклад паспорту з персональними даними та датою перетину кордону на українську мову, з датою перетину кордону (2 примірника). Копія візи з датою останньої реєстрації.

3. Копія свідоцтва про народження.

4. Довідку про стан здоров'я, довідку щодо ВІЛ/СНІДу.

5. 10 фотографій 3,5 × 4,5 см (на матовому папері).

3. АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА.

Мета навчання: науковий, найвищий етап медичної освіти з метою отримання наукового ступеня в обраній спеціалізації, рівень освіти необхідний для наукової і науково-педагогічної діяльності в сфері охорони здоров'я.

Особливості навчання:

- Прийом до аспірантури/докторантури здійснюється протягом року (питання зарахування розглядаються за вашою заявою).

- Для навчання в аспірантурі запрошуються іноземні громадяни, які успішно закінчили клінічну ординатуру.

- Для навчання в аспірантурі / докторантурі необхідно здати комісії вступний іспит-співбесіду, який складається з трьох блоків: 1).перевірка знань з філософії, 2).перевірка рівня володіння іноземною мовою, 3) рівня знань за обраною спеціалізацією.

(Наприклад: при вступі до аспірантури за спеціальністю «акушерство» необхідно буде продемонструвати комісії ваші знання з теорії надання акушерської допомоги, продемонструвати практичні навички та відповідні до цієї спеціалізації індивідуальні наукові досягнення);

- Можливість навчання в очній і заочній формі.

Можливості та перспективи використання:

- Освіта та наставництво провідних науковців НМАПО імені П.Л. Шупика, які будуть призначені в якості керівника (для виконання кандидатської роботи) або консультанта (для виконання докторської роботи);

- Всі етапи виконання наукової роботи узгоджуються: від питань планування (в тому числі терміни), збору даних, їх наукової обробки, термінів виконання, необхідності поточних консультацій до питань апробації результатів та їх захисту.

- Здобуття наукового ступеня кандидата або доктора медичних наук.

- Для навчання в докторантурі необхідно додатково представити: наукові наробки та кількість публікацій за темою, яку ви будете захищати.

Терміни навчання: аспірантура - 4 роки, докторантура - 2 роки.

Вартість навчання:

Аспірантура: 4950 доларів США за курсом Національного банку України за один рік навчання.

Докторантура 5500 доларів США за курсом Національного банку України за один рік навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, які необхідні для навчання:

1. Нотаріально завірену копію диплома про вищу медичну освіту і додаток до нього з переліком вивчених предметів і отриманих оцінок.

2. Паспорт, нотаріально завірена копія паспорту, переклад паспорту з персональними даними та датою перетину кордону на українську мову, з датою перетину кордону (2 примірника). Копія візи з датою останньої реєстрації.

3. Копія свідоцтва про народження.

4. Довідку про стан здоров'я, довідку щодо ВІЛ/СНІДу.

5. 10 фотографій 3,5 × 4,5 см (на матовому папері).

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
иностранных граждан в Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика:

1. СТАЖИРОВКА.
2. КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА
3. АСПИРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

1. СТАЖИРОВКА.

Цель обучения: получить дополнительные навыки клинической работы по той специализации, которую вы уже имеете.

Например: освоение нового метода лечения или диагностики.

Сроки обучения: от месяца (по договоренности и по необходимости  сроки могут продлеваться).

При продлении стажировки более двух месяцев необходимо придерживаться сроков пребывания на территории Украины (смотри правила пребывания в Украине), а так же предоставить полный комплект документов (смотри перечень для клинических ординаторов).

Особенности обучения:

- предоставляется возможность индивидуальной работы с автором уникальной методики или ведущим специалистом выбранного аспекта деятельности,

- личное присутствие и участие в процессе оказание медицинских услуг или проведения диагностики,

- ознакомление с полным циклом процесса  организации выбранного вами вида деятельности (от планирования до оценки эффективности внедрения).   

- получение сертификата про обучение (украинский и английский язык).

Стоимость обучения: 350 долларов США по курсу Национального банка Украины за один месяц.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, которые необходимо иметь:

1. Копию диплома о высшем медицинском образовании и приложение с перечнем изученных предметов и полученных оценок, при необходимости перевод этих документов.

2. Паспорт и его копия (нотариально заверенная), при необходимости перевод паспорта с персональными данными на украинский язык.

2. КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА

Цель обучения: углубить  профессиональные знания и навыки по определенной специализации, получить высокопрофессиональные знания и умения, которые позволяют врачу работать самостоятельно и успешно. Клиническая ординатура является высшею формой повышения квалификации врача-специалиста.

Возможности и перспективы использования:

- прием в клиническую ординатуру осуществляется в течение года (вопросы зачисления рассматриваются по мере поступления заявлений);

- возможность согласовать потребности в обучении с руководством кафедры на предварительном этапе (собеседование);

- системная проработка всех необходимых для самостоятельной работы врача теоретических вопросов и практических навыков;

- приобретение профессионального личного опыта под руководством куратора. Куратор назначается из числа наиболее опытных и квалифицированных специалистов кафедры;

- освоение смежных навыков по специальности, которую вы выбрали;

- предоставляется место в общежитии;

- участие во всех научных, культурных мероприятиях кафедры, факультета, академии и студенческого самоуправления;

- получение сертификата (украинский и английский языки) и вкладыша к нему с описание программы и часов обучения.

Сроки обучения:  2 года. Предоставляется право продления сроков обучения до 5 лет.

Стоимость обучения: по всем специальностям 3850 долларов США по курсу Национального банка Украины за один год учёбы.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, которые необходимо иметь:

1. Нотариально заверенную копию диплома о высшем медицинском образовании и приложение к нему с перечнем изученных предметов и полученных оценок. 

2. Паспорт, нотариально заверенная копия паспорта, перевод паспорта с персональными данными и датой пересечения границы на украинский язык, с датой пересечения границы (2 экземпляра). Копия визы с датой последней регистрации.

3. Копия свидетельства о рождении.

4. Справку о состоянии здоровья, справка на носительство ВИЧ.

5. 10 фотографий 3,5 × 4,5 см (на матовой бумаге).

3. АСПИРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

Цель обучения: научный, наивысший этап медицинского образования с целью получения научной степени в выбранной специальности, уровень образования необходимый для научной и научно-педагогической деятельности в сфере здравоохранения.

Особенности обучения:

- прием в аспирантуру осуществляется в течение года (вопросы зачисления рассматриваются по мере поступления заявлений);

- для обучения в аспирантуре приглашаются иностранные граждане, которые успешно закончили клиническую ординатуру, специализацию;

- для обучения в аспирантуре / докторантуре необходимо сдать комиссии вступительный экзамен-собеседование, который состоит из трёх блоков: проверка знаний философии, проверка уровня владения иностранным языком и уровня знаний по специальности (Например: при поступлении в аспирантуру по специальности «акушерство» необходимо будет продемонстрировать комиссии ваши знания по теории оказания акушерской помощи, продемонстрировать практические навыки и другие соответствующие этой специальности индивидуальные научные  достижения);

- возможность обучения в очной и заочной форме.

Возможности и перспективы использования:

- образование и наставничество от наилучших научных специалистов НМАПО имени П.Л. Шупика, которые будут назначены в качестве руководителя (для выполнения кандидатской работы) или консультанта (для выполнения докторской работы);

- все этапы выполнение научной работы согласовываются: от вопросов планирования (в том числе сроки), сбора данных, их научной обработки, сроков выполнения, необходимости текущих консультаций до вопросов апробации результатов и их защиты.

- получение научной степени кандидата или доктора медицинских наук.

Сроки обучения: аспирантура - 4 года, докторантура - 2 года.

Стоимость обучения: 

Аспирантура: 4950 долларов США по курсу Национального банка Украины за один год учёбы.

Докторантура: 5500 долларов США по курсу Национального банка Украины за один год учёбы.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, которые необходимо иметь:

1. Нотариально заверенную копию диплома о высшем медицинском образовании и приложение к нему с перечнем изученных предметов и полученных оценок. 

2. Паспорт, нотариально заверенная копия паспорта, перевод паспорта с персональными данными и датой пересечения границы на украинский язык, с датой пересечения границы (2 экземпляра). Копия визы с датой последней регистрации.

3. Копия свидетельства о рождении.

4. Справку о состоянии здоровья, справка на носительство ВИЧ.

5. 10 фотографий 3,5 × 4,5 см (на матовой бумаге).

Для обучения в докторантуре необходимо дополнительно представить:

Научные наработки по предполагаемой теме.

Количество публикаций по теме.