ТИПОВЕ  ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру

Положення про кафедру (назва кафедри) Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика) розроблено відповідно  до Закону  України «Про вищу освіту», Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, чинного законодавства України  і регламентує порядок та визначає основні напрями діяльності кафедри  як базового структурного підрозділу, в якому здійснюється післядипломна підготовка  випускників вищих медичних навчальних закладів (далі – ВМНЗ).

I. Загальні положення

1. Кафедра - це базовий структурний підрозділ НМАПО імені П. Л. Шупика, що проводить освітню, методичну, наукову діяльність та клінічну роботу за певною спеціальністю чи міжгалузевою групою спеціальностей (назва спеціальності).

2. Кафедра створюється з метою проведення освітньої, методичної та/або наукової діяльності за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей; забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.

Кафедра проводить післядипломну підготовку випускників ВМНЗ в інтернатурі, резидентурі, клінічній ординатурі; веде наукову, науково – технічну, клінічну роботу та міжнародну діяльність за певним напрямом,  здійснює підготовку науково - педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра також  бере участь у безперервному професійному розвитку лікарів шляхом проведення довго- і короткотривалих циклів тематичного удосконалення, інформації  та стажування,  інших видів очного і заочного  (дистанційного) навчання.

3. Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», «Про охорону праці», «Про звернення громадян», Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ - ІV рівня акредитації, Положенням про клінічну ординатуру, наказами МОЗ та   МОН  України, Політикою в області якості НМАПО імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю,  Правилами    внутрішнього  розпорядку   НМАПО  імені П. Л. Шупика, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора, рішеннями вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, факультету (інституту), іншими нормативними документами та цим Положенням.

4. Кафедра створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на підставі рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням вченої ради факультету (інституту) та погодженням  Міністерством охорони здоров’я України.

5. Створення, реорганізація або ліквідація кафедри здійснюються після закінчення навчального року.

6. Кафедра створюється за умови, якщо  до  її складу  входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

7. Кафедра входить до складу певного факультету (інституту).

8. Кафедра підпорядковується ректору НМАПО імені П. Л. Шупика та деканам факультетів/директорам інститутів.

9. Робота кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік за напрямками діяльності: освітньої,  методичної,   наукової,  клінічної та організаційної.

10. Контроль за діяльністю кафедри здійснює ректор НМАПО імені П. Л. Шупика та декани факультетів/директори інститутів.

ІІ. Склад і структура кафедри

1. До складу кафедри  входять: завідувач, науково-педагогічні працівники (професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти), інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти,  докторанти,  наукові співробітники, навчально-допоміжний персонал, інші працівники, які забезпечують  діяльність кафедри.

2. Кафедра має аудиторії, навчально - методичний  кабінет, навчальні кімнати, що забезпечують навчальний процес, лабораторії тощо.

3. Структура кафедри затверджується ректором НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Штатна  чисельність науково - педагогічних працівників кафедри визначається на кожен навчальний рік  і затверджується ректором на початок навчального року. Протягом навчального року можливі зміни чисельності науково - педагогічних працівників кафедри відповідно до зміни контингенту слухачів і осіб, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, та   зміни обсягу і характеру навчального навантаження.

5. Штатна чисельність навчально - допоміжного персоналу кафедри визначається штатним розписом НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. До роботи на кафедрі можуть залучатися науково - педагогічні працівники, висококваліфіковані спеціалісти за сумісництвом або з погодинною формою оплати праці. Сумісниками можуть бути особи, які є працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика (внутрішні сумісники), так і особи, які не є працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика (зовнішні сумісники).

На кафедрі може бути не більше 25% сумісників від загальної кількості штатних (бюджетних) ставок працівників кафедри, включаючи викладачів з погодинною формою оплати праці.

7. Права і обов’язки,  а також професійні вимоги до науково-педагогічних працівників встановлюються відповідною посадовою інструкцією.

Посадові інструкції розробляються адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика відповідно до діючого законодавства. Посадові інструкції містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням посади, особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності.

8. Прийняття на посади та звільнення з посад працівників кафедри здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Усі працівники  кафедри користуються правами, передбаченими законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика та Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика.

ІІІ. Управління та організація роботи  кафедри

1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету/інституту та кафедри. Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика укладає із завідувачем кафедри контракт.

2. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм за спеціальностями та видами діяльності, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників.

3. Після закінчення терміну обрання, завідувач кафедри звітує перед кафедрою і вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика  про свою діяльність за виборний період.

4. Завідувач кафедри може бути звільнений з посади до закінчення терміну обрання у випадках, передбачених законодавством України.

5. Діяльність кафедри здійснюється на підставі річного плану роботи та перспективної програми її розвитку, що відповідає профілю кафедри та охоплює напрями і завдання, зазначені в п.4 цього Положення. Завдання кафедри можуть змінюватися відповідно до вимог часу.

План  роботи обговорюється і схвалюється на засіданні кафедри, підписується завідувачем та затверджується деканом факультету/директором інституту.

Зміни та доповнення до плану роботи кафедри вносяться після їх схвалення на засіданні кафедри.

6. Основні питання діяльності кафедри  обговорюються на засіданнях кафедри, рішення якого є обов’язковим  для всіх її працівників.

7. В   засіданні     кафедри     бере     участь     весь     склад     кафедри.

Засідання кафедри вважається правомочним, якщо  на ньому присутні не менше ніж 2/3 складу її працівників.

8. Засідання кафедри проводяться відповідно до плану роботи кафедри, однак не рідше ніж  один раз на місяць під головуванням завідувача кафедри або особи, яка призначена завідувачем.

Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 постійного складу кафедри або за рішенням завідувача кафедри.

9. Рішення кафедри приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При однаковій кількості голосів голос завідувача кафедри є вирішальним. Працівники кафри, які працюють за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу. 

Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх на засіданні.

10. Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри та секретарем.

11. На засідання кафедри можуть бути запрошені працівники адміністрації, інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

12. Протоколи засідань кафедри повинні відображати реальність і конкретність прийнятих рішень, їх реалізацію.

Відповідно до номенклатури справ НМАПО імені П. Л. Шупика, протоколи засідань кафедри зберігаються протягом трьох років на кафедрі, потім передаються до архіву НМАПО імені П. Л. Шупика для зберігання.

IV. Основні напрямки та завдання діяльності кафедри

1. Кафедра  проводить  в повному обсязі освітню, методичну та наукову діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей за певним напрямом.

Кафедра проводить також клінічну роботу. Форми взаємодії клінічної кафедри з закладом охорони здоров’я, на території якого вона знаходиться, спільні види діяльності, використання матеріально-технічної бази регулюється Цивільним та Господарським кодексами України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів»,  Положенням про клінічний заклад охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ України від 05.06.1997р. № 174 із змінами та доповненнями, і закріплюються угодою  про співпрацю між НМАПО імені П. Л. Шупика та закладом охорони здоров’я.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють лікувально-діагностичну та консультативну роботу на клінічній базі кафедри згідно угоди про співпрацю.

2. Основними напрямками діяльності кафедри є:

– навчальна робота;

– методична робота;

– наукова та науково - інноваційна робота;

– організаційна робота;

– клінічна робота;

– міжнародна діяльність.

3. Основні завдання кафедри

У навчальній роботі:

1) організація та проведення освітнього процесу за певними формами навчання очна (денна), заочна (дистанційна), формами організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка тощо) і видами навчальних занять (лекції, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану та програми  певної спеціальності;

2) забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;

3) удосконалення змісту навчання з врахуванням сучасних досягнень науки та техніки;

4) провадження прогресивних методів викладання та сучасних інформаційних технологій навчання;

5) проведення базового контролю, підсумкового піврічного і річного контролю рівня підготовки інтернів та клінічних ординаторів у кінці циклу навчання на кафедрі, організація і участь у проведенні їх атестації;

6) організація базового, проміжного, підсумкового контролю рівня підготовки слухачів та їх атестації;

7) удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;

8) реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

9) викладання дисциплін на високому рівні, проведення всіх видів навчальних занять, передбачених навчальним планом;

10) підготовка та систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються науково-педагогічними працівниками;

11) вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду та лікувальної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності науково-педагогічних  працівників кафедри.

12) керівництво виконанням кандидатських дисертаційних досліджень, консультування докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри та міжкафедральних семінарах;

13) забезпечення керівників інтернів на базах стажування навчально-методичними матеріалами за спеціальністю;

14) забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами за спеціальністю;

15) виїзди на бази стажування для надання методичної і консультативної допомоги керівникам інтернів, проведення семінарів, участь у заліках тощо;

16) залучення фахівців  бази стажування до участі в роботі атестаційної комісії;

17) систематичне інформування керівників баз стажування, головних спеціалістів усіх рівнів, деканати, відділ інтернатури про організацію та якість практичної підготовки інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращення підготовки;

18) сприяння підвищенню фахової кваліфікації керівників інтернів на базах стажування за спеціальністю кафедри та суміжними дисциплінами;

19) проведення анкетування осіб, які навчаються на кафедрі, щодо якості навчання на кафедрі та клінічній базі стажування. Аналіз результатів анкетування;

20) проведення клінічних та тематичних розборів хворих (для клінічних кафедр);

21) надання консультативно-методологічної допомоги закладам охорони здоров’я за профілем кафедри (у разі їх звернення).

У методичній роботі:

1) розроблення варіативних складових стандартів освіти, навчальних та робочих планів згідно зі стандартами вищої освіти та з урахуванням мобільності системи освіти;

2) розроблення  програм  навчальних дисциплін, інформаційного та навчально-методичного їх забезпечення;

3) розроблення, обговорення і затвердження методичних матеріалів лекцій, практичних і семінарських занять з інтернами у відповідності з  типовими начальними планами і програмами;  

4) розроблення засобів контролю для всіх видів занять за всіма формами навчання для поточного та підсумкового контролів;

5) розроблення ілюстративних матеріалів для навчальних занять;

6) проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

7) розроблення та впровадження в освітній процес  комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін, технічних засобів навчання.

У науковій та науково - інноваційній роботі:

1) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка аспірантів, докторантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);

2) обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

3) організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники,  стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування науково-дослідних робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;

4) планування, організація та здійснення наукової діяльності за держбюджетною тематикою, за заявками підприємств організацій; замовленнями міністерств і відомств;

5) планування та організація наукової роботи науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;

6) підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

7)  організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;

8) ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.

9) залучення інтернів,  клінічних  ординаторів,  магістрантів,  аспірантів, докторантів  до науково-дослідної роботи; формування навиків самостійної роботи з науковою літературою, здатності до аналізу й узагальнення  матеріалу.

В організаційній роботі:

1) планування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, впровадження її результатів у освітній процес;

2) формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для всіх категорій працівників кафедри;

3) формування розкладу занять спільно з навчальним відділом;

4) створення умов для професійного росту працівників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

5) організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедр занять, практик тощо;

6) участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування, розгляд і рекомендації до захисту кандидатських та докторських дисертацій;

7) підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямів підготовки і спеціальностей;

8) встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

9)  виконання    планів   міжнародного   співробітництва   НМАПО  імені

П. Л. Шупика або факультету (інституту) із зарубіжними партнерами в галузі навчально та наукової роботи відповідно до угод, що укладаються НМАПО імені П. Л. Шупика або за її дорученням факультетом (інститутом).

10) сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

11) організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

12) організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготовку та підвищення кваліфікації;

13) організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах;

14) організовує створення і супроводження веб-сайту кафедри;

15)  організація наповнення змістом , повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

16) участь працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та/або кандидата наук НМАПО імені П. Л. Шупика, факультету (інституту);

17)  підготовка матеріалів та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри та кафедри вцілому;

18) підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, довідників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок тощо);

19) розвиток матеріально-технічної бази кафедри;

20) здійснення постійного зв’язку і регулярного контролю за роботою баз стажування інтернів, які закріплені за кафедрою;

21) організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

22) виконання законодавства України з охорони праці.

У клінічній роботі:

1) надання медичної допомоги населенню України, в першу чергу пацієнтам клінічної бази, відповідно до угоди про співпрацю;

2) проведення клінічних досліджень, спостережень та випробувань;

3) організація та участь на клінічних базах семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, клінічних обговорень, консиліумів;

4) участь у розробці та впровадженні в лікувальний процес медико-технологічних документів;

5) проведення виїздів за викликами Української станції екстреної консультативної допомоги;

6) ефективне використання наявної медичної апаратури, що належить НМАПО імені П. Л. Шупика або клінічній базі;

7) апробація та впровадження в лікувальний процес на клінічній базі новітніх розробок і технологій, нових методів діагностики та лікування, лікарських засобів, медичних інструментів та апаратури.

У міжнародній діяльності:

1) розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародній  освітньо-науковий простір;

2) розвиток різних форм співпраці з вищим навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, фірмами тощо;

3) участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

4) організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

5) організація зв’язків з іноземними випускниками (аспірантами), підтримка бази даних іноземних випускників (аспірантів) кафедри;

6) участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

7) сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними і науковими працівниками іноземних мов;

8) забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

V. Завдання і зміст роботи кафедри як опорної:

1. Кафедра є опорною за спеціальностями (назва спеціальності)  та виконує роботу, передбачену  розділом 4 цього Положення, а також відповідно до додатку №1 наказу МОЗ України від 26.02.2003 р. №86 «Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних(фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» із змінами та доповненнями.

2.Основні завдання кафедри як опорної:

1) узагальнення  та впровадження  передового досвіду викладання однопрофільних спеціальностей;

2)  розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики підвищення якості підготовки інтернів, клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів, докторантів, спеціалістів та науково-педагогічних працівників, робота над створенням нормативних документів з вищої медичної  та фармацевтичної освіти;

3) створення та введення в освітній процес НМАПО імені П. Л. Шупика удосконалених  навчальних планів і програм, міжкафедральних  підручників та посібників  тощо;

4) розробка ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань слухачів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів, докторантів, спеціалістів;

5) організація відкритих показових лекцій, практичних занять і обговорення їх методики та змісту;

6) проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах, та представлення заключення до ЦМК з ВМО МОЗ України;

7) участь у розробці новітніх технологій навчання та державних стандартів освіти.

VI. Функції кафедри

1. Кафедра виконує організаційні функції щодо освітнього процесу, здійснює методичну, наукову,   міжнародну діяльність та клінічну роботу. 

VII. Контроль за діяльністю кафедри

1. Контроль за діяльністю кафедри здійснює декан факультету (директор Інституту) та його заступники.

2. Контроль за діяльністю кафедри та перевірка певних видів роботи кафедри може здійснюватися навчальним відділом за рішенням ректора або проректорів за напрямами діяльності, іншими посадовими особами та структурними підрозділами НМАПО імені П Л. Шупика.

3. Завідувач кафедри організовує систематичну перевірку виконання планів роботи кафедри та науково-педагогічних працівників, наказів ректора, рішень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика й факультету (інституту) тощо.

Інформує на засіданні кафедри про виконання прийнятих рішень.

4. Завідувач кафедри звітує про свою діяльність перед кафедрою, вченою радою факультету (інституту) та НМАПО імені П. Л. Шупика. 

VIII. Номенклатура справ (основна документація кафедри)

1. Кафедра повинна мати документацію, що відображає зміст, організацію та методику проведення освітнього процесу.

Основна документація кафедри затверджується наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. На кафедрі складається, ведеться та зберігається документація відповідно до номенклатури справ кафедри. Номенклатура справ кафедри затверджується наказом ректора. 

IX. Права

Кафедра для здійснення поставлених перед нею завдань має право:

1) Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм.

2) Вносити на розгляд керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика пропозиції  щодо вдосконалення освітнього процесу, наукової та методичної роботи кафедри.

3) Брати участь у підготовці проектів наказів, розпоряджень, інструкцій і інших документів, пов’язаних з діяльністю кафедри.

4) Брати участь в обговоренні найважливіших питань навчальної, наукової і виробничої діяльності факультету (інституту), здійснювати управлінські функції через органи   самоврядування  факультету (інституту)  НМАПО  імені П. Л. Шупика. 

5) Користуватися кабінетами, аудиторіями, читальним залом, бібліотекою НМАПО імені П. Л. Шупика.

6) Вносити пропозиції про поліпшення змісту навчальних планів  та робочих навчальних програм.

7) Брати участь у діяльності міжнародних організацій.

8) Виконувати роботу по відкриттю нових спеціальностей за напрямом діяльності кафедри.

9) Користуватись іншими правами передбаченими чинним законодавством України та Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика.

10) Працівники кафедри мають право на підвищення кваліфікації, індивідуальну та педагогічну, клінічну, наукову та виробничу діяльність, роботу за сумісництвом відповідно до чинного законодавства України.

X. Відповідальність

Кафедра несе колективну відповідальність за:

1. Невчасне і неналежне виконання покладених на неї завдань і функцій.

2. Невикористання наданих їй прав.

3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно- нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на кафедру.

4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції кафедри.

5. Працівники кафедри несуть відповідальність за збереження майна НМАПО імені П. Л. Шупика в межах установленої діяльності.

6. Дотримання законів України, Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, Правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика та інших нормативних актів, а також цього Положення.

XI. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

1. Для виконання прав та обов’язків кафедра взаємодіє:

1) з керівництвом НМАПО імені П. Л. Шупика  – з питань організації та планування освітнього процесу,  навчальної, методичної і  наукової (науково-дослідної) роботи, звітності та якості навчальної, методичної і наукової діяльності;

2) з деканатом факультету/дирекцією інституту - з питань забезпечення всіх напрямів діяльності кафедри;

3) з іншими кафедрами –  з питань обміну досвідом організації освітнього процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень; 

4) з навчальним відділом -  з питань розподілу навчального навантаження між науково - педагогічними  працівниками кафедри, складання індивідуальних планів роботи, контролю їх виконання тощо;

5) з науковим відділом - з питань ефективного використання творчого потенціалу науково - педагогічних працівників у вирішенні актуальних проблем науки та техніки згідно плану наукової діяльності  кафедри;

6) з сектором лікувальної роботи та клінічними базами – з питань клінічної роботи, надання медичної допомоги, закупівлі та ефективного використання медичної апаратури, розширення мережі клінічних баз та інших;

7)  з відділом кадрів – з питань оформлення трудових правовідносин;

8) з органами студентського самоврядування для вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції суб’єктів навчання;

9) з іншими структурним підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика – в межах покладених на кафедру функцій.

2. Взаємодія з робочими та колегіальними органами НМАПО імені П. Л. Шупика:

1)  завідувач кафедри бере участь у роботі комісій вченої ради  НМАПО імені П. Л. Шупика, вченої ради факультету/інституту, науково-методичної ради, екзаменаційної та приймальної комісій НМАПО імені П. Л. Шупика;

2) працівники кафедри представлені у вищому колегіальному органі громадського самоврядування  НМАПО імені П. Л. Шупика.

XII. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни,  доповнення та уточнення до цього Положення вносяться і  затверджуються в тому порядку, що й саме Положення.

Типове положення про кафедру (Переглянутита завантажити в PDF)

Типове положення про кафедру (Завантажити в DOC)