ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) створена згідно з Постановою Державного комітету по науці і техніці при Раді Міністрів СРСР та наказом МОЗ СРСР в 1972 р під керівництвом професора В.Т. Антоненка.

ЦНДЛє структурним підрозділом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Відповідно до Положення (затвердженого рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, протокол №10 від 12.10.2016 року) діяльність лабораторії спрямована на проведення науково-дослідних робіт по пріоритетним напрямкам, а також підтримку інноваційних проектів, направлених на  впровадження результатів наукових досліджень в систему охорони здоров’я. Основні задачі науково-дослідної лабораторії полягають:

-         у організації та проведенні фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень;

-         науково-методичне забезпечення і супровід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів і фахівців усіх рівнів на базі лабораторії;

-         залучення в науково-дослідницьку та інноваційно-проектну діяльність професорсько-викладацький склад НМАПО, аспірантів та докторантів, а також співробітників інших установ за укладеними договорами про науково-технічну кооперацію;

-         розробка актуальних клінічних, загальнотеоретичних проблем згідно основних наукових напрямків діяльності;

-         розширення міжнародного наукового співробітництва з науковими та навчальними закладами, установами та іншими організаціями зарубіжних країн з метою входження в світову систему науки і освіти та спільної розробки наукової продукції;

-         розробка та реалізація програм співпраці лабораторії з іншими структурами в галузі науково-дослідної діяльності;

-         сприяння зростанню престижу лабораторії як наукової структури, становленню її позитивної репутації,

-         суспільного визнання в освітньому і науковому співтоваристві, систематичного використання результатів наукової діяльності в освітньому процесі;

-         придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних робіт; проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури.

Приміщення Центральної науково-дослідної лабораторії

         ЦНДЛ розміщена на 7 поверсі лабораторного корпусу корисною площею 218,00 м2  та функціонує  на матеріально-технічній базі лабораторії.

В основу структури ЦНДЛ покладено методичний принцип, що передбачає наявність відділів, укомплектованих фахівцями за різними галузями експериментальної медицини та відповідним методам дослідження.

Основними відділами ЦНДЛ є:

    відділ експериментальних біомедичних досліджень:

1.     Лабораторія біохімічних та імунологічних досліджень. 

2.     Лабораторія клітинних технологій.

3.     Лабораторія морфологічних досліджень

4.     Лабораторія люмінесцентної та світлової мікроскопії.

5.     Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень.

6.     Експериментально-біологічна клініка (віварій).

    відділ математичного моделювання біомедичних та фармацевтичних систем і процесів

Додаткові приміщення: кабінет завідувача, кімната для персоналу, приміщення для зберігання витратних матеріалів (хімічних реактивів)

Приміщення лабораторії та умови проведення досліджень відповідають  вимогам підтверджених Свідоцтвом про атестацію (Свідоцтво про атестацію № 065/15, видане 29.12.2015 р. чинне до 28.12.2020 р).

 

У ЦНДЛ НМАПО імені П. Л. Шупика впроваджена система управління якістю, що включає комплекс стандартних операційних процедур, робочі інструкції, правил внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, моніторинг контролю якості досліджень (внутрішньолабораторний та зовнішній), систему навчання персоналу і заходів по забезпеченню контролю якості.

Формування структури ЦНДЛ та створення робочих місць здійснено з дотриманням  вимог,  щодо діяльності лабораторій відповідно до національного стандарту ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

 Вимірювальна техніка та допоміжне обладнанням ЦНДЛ мають діючі свідоцтва про повірку та метрологічну атестацію. Якість досліджень контролюється методами паралельних проб з використанням стандартів та контрольних сироваток. Лабораторна документація ведеться згідно вимогам МОЗ України.

Штат науково-дослідної лабораторії:

Науково-дослідні роботи в ЦНДЛ виконуються штатними працівниками посадові обов’язки, права та відповідальність яких встановлюються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками.

Завідувач ЦНДЛ

кандидат біологічних наук

Киряченко Світлана Петрівна

  

Старший науковий співробітник

кандидат біологічних наук

Трохименко Олена Петрівна

 

Старший науковий співробітник

кандидат біологічних наук

Соловйов Сергій Олександрович

 

Молодший науковий співробітник

Аніщук Михайло Георгійович

 

Молодший науковий співробітник

ЙОВЕНКО ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

 

Молодший науковий співробітник

ЧУДНІВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

 

  

 

фото відсутнє

Інженер I категорії

АНДРІЯШ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

 

 

Лаборанти

АГАРКОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА,

МАКСИМЕНКО  ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Робітник віварію

КОЛАЧОВА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Персонал лабораторії є компетентним у питаннях організації та проведення досліджень.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

В лабораторії проводяться фундаментальні та прикладні дослідження на рівні стандартів світової медицини:

 •  Вивчення регуляторної ролі імунної системи;
 •  Вивчення механізмів апоптозу клітинного резерву організму;
 •  Вивчення механізмів гіпертрофії та проліферації;
 •  Вивчення генетичних детермінант розвитку патології;
 •  Визначення ролі епігенетичної регуляції у розвитку патології

На базі фундаментальних досліджень вирішуються питання прикладного призначення для використання в практиці охорони здоров’я. У ЦНДЛ запропоновано діагностичний алгоритм для виявлення груп ризику в кардіологічній клініці, онкології та інших клініках за визначенням індексу індукції апоптозу клітин. Запропоновано методи індивідуального підбору in vitro фармацевтичних засобів для оптимізації лікування пацієнтів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2008-2010 рр.. виконувалась бюджетна фундаментальна НДР «Роль генетичних детермінант та імунних механізмів у розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів з метою розробки засобів корекції». Проведено вивчення імунологічних та біохімічних маркерів, власної запатентованої методики «Визначення індексу індукції апоптозу в  хворих на артеріальну гіпертензію та на метаболічний синдром, ішемічну хворобу серця з наявністю діабету ІІ типу», виконано більш ніж 10000 досліджень за різними показниками.

У 2011-2013 роках виконувалася бюджетна фундаментальна НДР «Епігенетичні, генетичні, біохімічні та імунні фактори регуляції балансу мітозу, постмітотичної гіпертрофії та апоптозу в розвитку патології критичних станів, у тому числі раптової серцевої смерті». Виконано більш ніж 9000 досліджень на проточному цитометрі та більш ніж 10000 біохімічних досліджень, підготовлено більш ніж 500 препаратів для виконання морфологічних досліджень.

З  2014 по 2016 рік виконувалась бюджетна фундаментальна НДР «Визначення комплексу чинників формування клітинного резерву для оптимізації діагностики, профілактики та лікування захворювань». В ході роботи проведена розробка експериментального модельного дослідження на тваринах. Розроблено оригінальну програму автоматичної обробки та аналізу цифрових зображень в мікроскопії для живих клітинних систем, як інструмент оцінки клітинного резерву. Створено експериментальну модель, що дозволила виявити високо достовірний ефект дії на клітинному рівні лікарських засобів при ішемічній хворобі серця. Показано необхідність визначення функціонального резерву клітин організму, що дає змогу адекватно оцінити не тільки вихідний стан пацієнта, а й дозволяє індивідуально розробляти та контролювати процес лікування.

Співробітники ЦНДЛ постійно надають науково-методичну та консультативну допомогу аспірантам та докторантам кафедр академії та інших закладів МОЗ, МОН в плануванні та виконанні дисертаційних робіт, НДР.

За 2011-2016  роки проведено консультації 24 аспірантів та пошукачів (кандидатські та докторські дисертації) 22 кафедр академії по плануванню та виконанню дисертаційних робіт: медичної реабілітації та фізіотерапії, загальної та невідкладної хірургії, ортопедичної стоматології, терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, отоларингології, хірургії, дитячих та підліткових захворювань, інфекційних хвороб, педіатрії 1 та 2, онкології, анестезіології, гастроентерології, дієтології і ендоскопії, терапії та ревматології, хірургії невідкладних станів, геріатрії та терапії, медичної та лабораторної генетики, неврології 2.

ЦНДЛ співпрацює за угодами з кафедрами НМАПО імені П.Л. Шупика, науково-дослідними інститутами НАМН та НАН України, університетами та іншими закладами:

-         кафедрою стоматології дитячого віку

-         кафедрою терапевтичної стоматології

-         кафедрою терапії та ревматології,

-         Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

-         Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

За період існування на базі ЦНДЛ виконано 30 докторських і 40 кандидатських дисертацій. Співробітниками лабораторії опубліковано більше 800 оригінальних статей, на наукових форумах зроблено 87 доповідей, в тому числі 18 за кордоном, одержано 20 авторських свідоцтв на винаходи.

Співробітниками ЦНДЛ проводиться широкий спектр біохімічних, імунологічних та молекулярно-генетичних досліджень.

Фахівці ЦНДЛ, завдяки використанню сучасного обладнання забезпечують проведення наукових досліджень на високому методичному рівні. На базі ЦНДЛ зібрано широкий спектр обладнання для проведення наукових досліджень.

    

Проточний цитофлюриметр PASPartec

Сучасні технології мічення, велика різноманітність доступних біомаркерів дозволяють розпізнати і підрахувати різні типи клітин, розрізнити їх функціональний статус. Проведення цитологічних досліджень, аналізу субпопуляції лімфоцитів (імунофенотипування), аналізу ДНК (клітинного циклу, плоїдності, апоптозу). Визначення фенотипу кожної клітини в поєднанні з аналізом великої кількості подій дають максимально повну інформацію в найкоротші терміни.

Область використання: Діагностика різних імунопатологічних станів у клінічній практиці

 

Апарат загального призначення (ресуспендатор щільних тканин та солідних пухлин)

Система BD Medimachine дозволяє автоматизувати процедуру механічної дезагрегації тканин, роблячи клітини доступними для аналізу на проточному цитометрі, визначення анеуплоїдних популяцій, оцінки індексу ДНК і культуральних робіт.

Область використання:Можливість працювати з усіма типами тканин. Використовується для характеристики клональності та вивчення можливої ​​клінічної динаміки захворювання.

 

Автоматичний біохімічний та імуноферментний аналізатор Labline-100

Автоматизована повністю відкрита система для виконання повного спектру біохімічних та імуноферментних аналізів.

Область використання:

Біохімічні дослідження (ензими, субстрати, ліпіди, електроліти, латексна та імунотурбодиметрія білків сироватки)

ІФА (пухлинні маркери, гормони щитовидної залози та антитіла, гормони репродуктивних та ендокринних органів, імуноглобуліни, антитіла при системних та аутоімунних захворюваннях)

Визначення онкомаркерів, наркотичних препаратів та ліків

 

Аналізатор агрегації тромбоцитів АР 2110

 Аналізатор агрегації тромбоцитів використовується для  вивчення тромбоцитів in vitro, їх агрегаційних  властивостей турбодиметричним методом.

Область використання:

•        АДФ-індукована агрегація (діагностика геморагічного синдрому, претромботичних та тромботичних станів, вроджених тромбоцитопатій);

•        діагностика спадкових/вроджених аномалій тромбоцитів (вроджених тромбоцитопатій: хвороб Віллебранда, Бернара-Сульє, тощо);

•        діагностика набутої патології тромбоцитів гіпо- та гіперагрегаційного характеру (діагностика лейкозів, уремії, захворювань печінки, ДВЗ-синдрому);

•        оцінка антиагрегаційної ефективності фармакологічних препаратів,

•        підбір/контроль адекватної антиагрегантної терапії,

•        оцінка життєздатності тромбоцитарної маси при переливанні крові.

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Metrolab  1600DR

Призначений для вимірювання оптичної щільності за методами: кінцева точка з лінійним і нелінійним калібруванням, фіксований час реакції, кінетика, абсорбція і час коагуляції.

Область використання: широкий спектр біохімічних дослідження, коагулограма

Молекулярно-генетичні дослідження спадкових та мультифакторних захворювань.Вивчення генетично детермінованих реакцій організму на лікарські засоби (фармакогенетика).

Використання новітніх технологій дозволяє провести аналіз в дуже короткий термін – практично на протязі одного робочого дня, що має важливе значення при виборі стратегії лікування.

Методики, що виконуються в ЦНДЛ НМАПО імені П.Л. Шупика

МОЗ України

Біохімічні дослідження:

 • Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ)
 • Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ)
 • Визначення ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)
  • Визначення ліпопротеїдів низької  щільності (ЛПНЩ)
  • Визначення загального холестерину
  • Визначення загального білку
  • Визначення альбуміну
  • Визначення креатиніну
  • Концентрація глюкози
  • Концентрація інсуліну
  • Визначення активності каталази
  • Визначення концентрації кислої та лужної фосфатази
  • Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ)
  • Визначення малонового діальдегіду (МДА)
  • Визначення загального антиоксидантного статусу (ЗАС)
  • Визначення глюкоза-6-фосфатдегідрогенази
  • Визначення рівня нітритів
  • Визначення рівня сечової кислоти
  • Визначення молекул середньої маси (МСМ)
  • Виявлення імунних комплексів (ЦІК)
  • Визначення лактдегідрогенази (ЛДГ)
  • Визначення активності глутатіонредуктази
  • Визначення активності супероксиддисмутази
  • Визначення мікроелементів (калій, магній, кальцій, фосфор, залізо, цинк)
  • Визначення хлоридів 
  • Визначення тригліцеридів
  • Коагулограма (протромбіновий час, АЧТЧ) + Агрегація тромбоцитів
  • Імуноглобуліни  G, А, М
  • Визначення концентрації С-реактивного білку
  • Визначення концентрації тиреотропного гормону (ТТГ)
  • Визначення концентрації естрадіолу
  • Визначення концентрації лютеїнізуючого гормону (ЛГ)
  • Визначення концентрації фолікулостимулюючого гормону (ФСГ)
  • Визначення індексу індукованого апоптозу
  • Внутрішньоклітинні та зовнішньоклітинні цитокіни
  • Визначення факторів росту (з використанням моноклональних антитіл)
  • Визначення субпопуляції лімфоцитів
  • Визначення концентрації інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1)
  • Концентрація інтерлейкіну-1
  • Визначення концентрації простоцикліну, тромбомодуліну, ендотеліну-1

Молекулярно-генетичні дослідження:

    Спадкової схильності до порушень системи гемостазу:

1 Визначення поліморфізму генів коагуляційного гемостазу та фібринолізу;

2 Визначення поліморфізму генів чутливості ендотеліальних клітин до окислювального стресу

    Спадкова схильність до мультифакторних захворювань

 • 1 Маркери ризику серцево-судинної патології
 • 2 Маркери метаболічних порушень (оцінка системи детоксикації)
 • 3 Маркери ризику онкологічних захворювань

    Фармакогенетичне тестування:

1 Визначення поліморфізму гену вітамін К - редуктази

2 Визначення поліморфізму генів цитохрому Р450

3 Визначення гену множинної лікарської стійкості  

4 Визначення чутливості до глюкокортикоїдів

Спектр досліджень постійно оновлюється

КОНТАКТИ:

м.Київ, вул. Дорогожицька, 9

7 поверх лабораторного корпусу НМАПО імені П. Л. Шупика

(вхід зі сторони вул. Оранжерейна)

Завідувач Кир’яченко Світлана Петрівна

(096)-313-77-93,

(099)-158-02-10

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.