Голова студентського самоврядування 

Новошицький Володимир Євгенійович

Тел. 093-254-12-08
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

НМАПО імені П. Л. Шупика
ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
____________ № ___________
м. Київ

УХВАЛЕНО
Конференцією студентів
НМАПО імені П. Л. Шупика
«28» жовтня 2014  № 1

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

1.2. Студентське самоврядування -  це громадська діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

1.3. Студентське самоврядування у НМАПО імені П. Л. Шупика - це гарантоване державою право і можливість інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, слухачів (далі – Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів Студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. 

1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика за всіма формами навчання.

1.5. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів НМАПО імені П. Л. Шупика, які мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.6. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування Студентів.

1.7. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика.

1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, в т. ч. Законом України „Про вищу освіту” та іншими нормативно-правовими актами МОН та МОЗ України, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, а також цим Положенням.

1.9. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом НМАПО імені П. Л. Шупика. 

1.10. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації Студентів, а співпрацюють з нею.

1.11. Органи студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.12. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.13. Керівництво НМАПО імені П. Л. Шупика зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.14. Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” представники студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика мають право на членство в складі  вчених рад всіх рівнів (не менше як 10 % – виборні представники з числа осіб, що навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика).

1.15. Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” представники студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика мають право на членство в складі  конференції трудового колективу (вищий колегіальний орган громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика (не менш як 15 % відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, і які обираються Студентами шляхом прямих таємних виборів).

1.16. У своїй діяльності органи студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика діють на принципах:

-  Добровільності, колегіальності, відкритості.

-  Виборності та звітності органів студентського самоврядування.

-  Рівності права Студентів на участь у студентському самоврядуванні.

- Незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів). 

2. Мета, завдання та функції органів студентського самоврядування 

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.  

2.2. Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності Студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

2.3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

2.3.1. Захист прав та інтересів Студентів. 

2.3.2. Забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків.

2.3.3. Сприяння освітній, науковій та творчій діяльності Студентів.

2.3.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку Студентів.

2.3.5. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.

2.3.6. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадськими організаціями тощо.

2.3.7. Сприяння залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.

2.3.8. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентів.

2.3.9. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги Студентам (спільно з відповідними службами).

2.3.10. Організація належного побуту, відпочинку Студентів у гуртожитках спільно з адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.4. Функції органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

2.4.1. Беруть участь в управлінні НМАПО імені П. Л. Шупика у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.4.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення та побуту.

2.4.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи.

2.4.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти.

2.4.5. Захищають права та інтереси Студентів, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика.

2.4.6. Делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів.

2.4.7. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність.

2.4.8. Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання Студентів у гуртожитках.

2.4.9. Розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебуває на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування.

2.4.10. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.

2.4.11. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази НМАПО імені П. Л. Шупика, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку Студентів.

2.4.12. Мають право оголошувати акції протесту.

2.4.13. Виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням. 

2.5. За погодженням з органом студентського самоврядування приймаються рішення про:

2.5.1. Відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

2.5.2. Переведення осіб, які навчаються НМАПО імені П. Л. Шупика за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

2.5.3. Переведення осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.

2.5.4. Призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректорів (п.4 ч. 6 ст. 40).

2.5.5. Поселення осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

2.5.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені П. Л. Шупика в частині, що стосується осіб, які навчаються.

2.5.7. Діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні  НМАПО імені П. Л. Шупика, факультету (інституту) та гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються цим Положенням.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів НМАПО імені П. Л. Шупика, яка:

3.2.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування у НМАПО імені П. Л. Шупика а також вносить зміни до нього, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування.

3.2.2. Заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку.

3.2.3. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах.

3.2.4. Затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання.

3.2.5. Обирає контрольно-ревізійну комісію з числа Студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

3.2.6. Розглядає найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

3.3. Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика або в інших випадках, якщо це передбачено цим Положенням.

3.4. Конференція Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика формує і затверджує склад виконавчого органу студентського самоврядування - Студентської ради (кандидати в члени Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика попередньо обираються на студентських конференціях факультетів (інститутів) з квотою 1 кандидат від 15 Студентів) та обирає голову (заступників) - шляхом таємного голосування, терміном на 1 рік.

3.5. Студентська рада є колегіальною і формується на засадах представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів.

3.6. Студентська рада спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначає порядок обрання представників із складу Студентів до конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика та вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

3.7. Голова Студентської ради:

3.7.1. Організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради.

3.7.2. Представляє інтереси студентської громади НМАПО імені                П. Л. Шупика.

3.7.3. Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій НМАПО імені П. Л. Шупика.

3.7.4. Делегує свої повноваження заступнику.

3.7.5. Забезпечує організацію проведення конференції Студентів.

3.7.6. Ініціює проведення позачергової конференції Студентів.

3.7.7. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності.

3.7.8. Має інші права й обов'язки, передбачені цим Положенням.

3.8. У випадку невиконання головою Студентської ради своїх повноважень він переобирається  на  позачерговій конференції студентів НМАПО імені П. Л. Шупика.

3.9. Секретар Студентської ради веде протоколи засідань та облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

3.10. Голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

3.11. При Студентській раді можуть створюватися комісії: навчальна, наукова, інформаційно-правова, комісія із соціально-психологічних питань, міжнародних зв’язків, культури та дозвілля, спортивно-оздоровча, побутова.

3.12. Засідання Студентської ради проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Студентська рада приймає рішення простою більшістю голосів. 

3.13. Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

3.14. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференції Студентів.

3.15. Вищим органом студентського самоврядування факультету (інституту) є конференція Студентів факультету (інституту), делегати якої обираються терміном на один рік.  

На конференції Студентів факультету (інституту) обирається виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту)  студентський деканат та Голова Студентського деканату – Студентський декан та його заступник, які обираються студентською конференцією факультету (інституту) терміном на два роки.

У структурі студентського деканату факультету (інституту) передбачені комісії: навчальна, наукова, інформаційно-правова та комісія із соціально-психологічних питань, міжнародних зв’язків, спортивно-оздоровча, суспільно-корисної праці та побуту Студентів.

На студентській конференції факультету (інституту) обираються делегати конференції студентів НМАПО імені П. Л. Шупика з квотою представництва 1 делегат від 10 Студентів.

3.16. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитків є збори Студентів – представників кімнат, які обирають терміном на один рік робочий орган – студентську раду гуртожитку, голову студентської ради та його заступника. 

Голова Ради гуртожитку є членом Студентської ради НМАПО імені         П. Л. Шупика.  

У складі ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культури і дозвілля, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку.

3.17.1. Рада  – робочий орган  студентського самоврядування, що обирається відкритим голосування на загальних зборах мешканців гуртожитку терміном на один рік.

Рада гуртожитку працює  у тісній співпраці із Студентською радою НМАПО імені П. Л. Шупика, адміністрацією гуртожитків, проректором з АГР, начальником навчального відділу, головою профкому НМАПО імені                П. Л. Шупика та  громадськими організаціями.

3.17.2. Повноваження Ради:

-    контролює за поселенням Студентів в гуртожитки;

-    піклується про створення нормальних побутових умов;

-    слідкує та контролює виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку;

-    організовує дозвілля Студентів у гуртожитку;

-    здійснює планування культурно-масових заходів в гуртожитках і здійснює контроль за їх виконанням; 

-    забезпечує умови для підготовки до навчальних занять та відпочинку Студентів у кімнатах для занять тощо;

-    організовує  відповідну спортивно-масову роботу;

-    проводить систематичний контроль за збереженням майна гуртожитку;

-    бере участь в ремонтних роботах приміщень гуртожитків тощо.

3.17.3. Рада у своїй діяльності керується наказом Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007 “Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу”, Положенням про студентські гуртожитки НМАПО імені П. Л. Шупика, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку і звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку, на засіданнях Студентської ради НМАПО імені П. Л. Шупика. 

4. Права і обов'язки органів студентського самоврядування 

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

4.1.1. Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань.

4.1.2. Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань.

4.1.3. Вести конструктивний діалог з адміністрацією НМАПО імені                 П. Л. Шупика щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

4.1.4. Делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

4.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

4.2.1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків.

4.2.2. Порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією.

4.2.3. Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність.

4.2.4. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування.

4.2.5. Координувати свою діяльність у НМАПО імені П. Л. Шупика з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо.

4.2.6. Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів НМАПО імені П. Л. Шупика. 

5. Права й обов'язки адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика щодо взаємодії з органами студентського самоврядування 

5.1.  Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика має право:

5.1.1. Отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування  (плани,   звіти,   копії   протоколів   засідань,  інформацію   про

поточну діяльність тощо).

5.1.2. Скликати позачергову конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика та цього Положення.

5.1.3. Брати участь через  першого проректора, проректора з АГР, деканів факультетів та завучів кафедр у заходах органів студентського самоврядування.

5.2. Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика зобов'язана:

5.2.1. Створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо.

5.2.2. Інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика.

5.2.3. Надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у НМАПО імені П. Л. Шупика. 

6. Фінансове забезпечення 

6.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

6.1.1. Кошти, визначені вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих НМАПО імені                 П. Л. Шупика від основної діяльності.

6.1.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

6.1.3. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

7. Міжнародна діяльність  органів студентського самоврядування 

7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами  студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для  кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 

7.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією НМАПО імені П. Л. Шупика.

7.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування  має сприяти формуванню позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика та держави. 

8. Порядок внесення змін та доповнень 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються конференцією Студентів за поданням органів студентського самоврядування відповідно до п. 3.2 даного Положення. 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Це положення набирає чинності з моменту його ухвалення конференцією Студентів НМАПО імені П. Л. Шупика.

9.2. У випадку невиконання обов’язків, які висвітлені в Положенні про студентське самоврядування у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, органи студентського самоврядування реорганізуються та оновлюються.

Голова студентської ради – Новошицький Володимир Євгенійович

Секретар студентської ради – Малецька Зоряна Володимирівна

Заступникт голови студентської ради – Кухарчук Христина Миколаївна

Заступникт голови студентської ради – Архипова Світлана Ігорівна

Заступникт голови студентської ради – Перекопайко Юрій Миколайович

Голова комітету з якості освіти - Крилова Анна Сергіївна

Голова спортивно-оздоровчого комітету - Камінський Андрій Анатолійович

Голова комітету з культури та дозвілля - Пехньо Василь Васильович

Голова комітету з побуту - Сухопара Інна Миколаївна

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Шкіряк Антон Антонович

Заступник голови з міжнародних зв’язків – Ставська Діана Михайлівна

Голова Волонтерського руху - Власенко Аліса Вікторівна

Заступник голови волонтерського руху - Нагрій Ольга Миколаївна

Голова ревізійної комісії - Каленюк Віра Анатоліївна

Член ревізійної комісії - Микитей Оксана Миколаївна

Член ревізійної комісії - Врублевський Руслан Михайлович

Голова наукового комітету - Белей Назарій Андрійович

Член студентської ради – Миколайчук Святослав Ігорович

Член студентської ради – Кашковський Денис Олегович

Член студентської ради – Кот Аліна Ігорівна

Член студентської ради – Інгула Наталія Іванівна

Член студентської ради – Панченко Олександра Вадимівна

Член студентської ради – Корнутяк Анатолій Миколайович

Член студентської ради – Гак Ірина Олексіївна

Член студентської ради – Гервазюк Ольга Ігорівна

Член студентської ради – Єфтемій Тарас Валерійович

Член студентської ради – Шляхтіна Анастасія Олександрівна

Член студентської ради – Скалій Наталя Миколаївна

Член студентської ради – Пилипенко Анастасія Володимирівна

Член студентської ради – Хамбір Тетяна Сергіївна

Член студентської ради – Сіренко Оксана Іванівна

Член студентської ради – Шпеко Наталія Іванівна

Член студентської ради – Гнатенко Тетяна Миколаївна

Член студентської ради – Ямкова Катерина Василівна

Член студентської ради – Іваницький Юрій Ігорович

Член студентської ради – Аугунас Сабіна Валеріївна

Педіатричний факультет

Голова Студентської ради педіатричного факультету - Гнатенко Тетяна Миколаївна

Заступник голови Студентської ради педіатричного факультету - Сіренко Оксана Іванівна

Голова комітету з якості освіти - Трохименко Андрій Олегович

Голова інформаційно-правового комітету - Глогуш Ірина Іванівна

Голова комітету з культури та дозвілля - Лозюк Марія Олександрівна

Голова спортивно-оздоровчого комітету - Ахметова Неіля Ісмаілівна

Голова комітету з побуту - Сиваченко Юлія Вікторівна

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Ігнатенко Наталія Олегівна

Волонтерський рух - Заяць Юлія Григорівна, Фаіна Валентина Степанівна

Голова ревізійної комісії - Шмонько Надія Володимирівна

Члени ревізійної комісії - Дороніна Яна Ігорівна, Боровик Юлія Ростиславівна

Голова наукового комітету - Герасимова Оксана Миколаївна

Заступник голови наукового комітету - Кузьменко Яна Юріївна 

Інститут сімейної медицини

Голова Студентської ради інституту сімейної медицини - Кухарчук Христина Миколаївна

Заступник голови Студентської ради інституту сімейної медицини - Кашковський Денис Олегович

Голова комітету з якості освіти - Інгула Наталія Іванівна

Голова інформаційно-правового комітету – Кравчук Наталія Олександрівна

Голова спортивно-оздоровчого комітету та комітету з культури та дозвілля - Гордовський Владислав Андрійович

Голова комітету з побуту - Корнутяк Анатолій Миколайович

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Панченко Олександра Вадимівна

Волонтерський рух - Ноєс Андрій Джеммі

Голова ревізійної комісії - Микитей Оксана Миколаївна

Члени ревізійної комісії - Павлюк Наталія Петрівна, Корнутяк Юлія Вікторівна

Голова наукового комітету — Мельник Дарина В'ячеславівна

Заступник голови наукового комітету - Супрун Алла Олегівна 

Терапевтичний факультет

Голова Студентської ради терапевтичного факультету - Скалій Наталя Миколаївна

Заступник голови Студентської ради терапевтичного факультету - Крилова Анна Сергіївна

Голова комітету з якості освіти - Крилова Анна Сергіївна

Голова інформаційно-правового комітету - Петренко Анастасія Вадимівна

Голова спортивно-оздоровчого комітету та комітету з культури та дозвілля - Хамбір Тетяна Сергіївна

Голова комітету з побуту - Сухопара Iнна Миколаївна

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Присяжнюк Надія Павлівна

Волонтерський рух - Бойко Володимир Вікторович

Голова ревізійної комісії - Каленюк Віра Анатоліївна

Члени ревізійної комісії - Арнольді Наталія Костянтинівна,

Голова наукового комітету - Пилипенко Анастасія Володимирівна 

Інститут стоматології

Голова Студентської ради інституту стоматології - Новошицький Володимир Євгенійович

Заступник голови Студентської ради інституту стоматології - Слободяник Мар’яна Володимирівна

Голова комітету з якості освіти - Москалика Михайло Миколайович

Голова інформаційно-правового комітету - Опанасюк  Анастасія Сергіївна

Голова спортивно-оздоровчого комітету та комітету з культури та дозвілля - Фелештинська Оксана Ярославівна

Голова комітету з побуту - Миколайчук Святослав Ігорович

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Переходюк Інна Валеріївна

Заступник голови комітету з міжнародних зв’язків – Ставська Діана Михайлівна

Волонтерський рух - Нагрій Ольга Миколаївна

Голова ревізійної комісії - Врублевський Руслан Михайлович

Члени ревізійної комісії - Сирай Юлія Іванівна, Дяченко Дар’я Олександрівна

Голова наукового комітету - Пехньо Василь Васильович

Заступник голови наукового комітету - Корнієнко Тетяна Володимирівна 

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Голова Студентської ради факультету підвищення кваліфікації викладачів - Архипова Світлана Ігорівна

Заступник голови Студентської ради факультету підвищення кваліфікації викладачів - Білогаш Сергій Віталійович

Голова комітету з якості освіти - Омойченко Світлана Василівна

Голова інформаційно-правового комітету - Тітова Юлія Павлівна

Волонтерський рух - Берч Аліна Степанівна

Голова ревізійної комісії - Охота Дар’я Дмитріївна

Члени ревізійної комісії - Гунас Влерій Ігорович 

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

Голова Студентської ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету - Малецька Зоряна Володимирівна

Голова комітету з якості освіти - Соломко Юлія Олександрівна

Голова наукового комітету - Римар Максим Вікторович 

Український державний інститут репродуктології

Голова Студентської ради Українського державного інституту репродуктології - Гак Ірина Олексіївна

Заступник голови Студентської ради Українського державного інституту репродуктології - Будченко Євгеній Анатолійович

Голова комітету з якості освіти - Онищенко Ольга Павлівна

Голова інформаційно-правового комітету - Гервазюк Ольга Ігорівна

Голова спортивно-оздоровчого комітету - Кривов’яз Олександра Василівна

Голова комітету з культури та дозвілля - Захарченко Олеся

Голова комітету з побуту - Шляхтіна Анастасія Олександрівна

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Баркалова  Анна  Олегівна

Волонтерський рух - Глазова  Катерина  Василівна

Голова ревізійної комісії - Онищенко  Ірина  Андріївна

Члени ревізійної комісії - Платковська Вікторія Вікторівна, Баєвська Тетяна Анатоліївна

Голова наукового комітету - Пучко Марина Сергіївна

Заступник голови наукового комітету - Єфтемій Тарас Валерійович 

Хірургічний факультет

Голова Студентської ради хірургічного факультету - Шкіряк Антон Антонович

Заступник голови Студентської ради хірургічного факультету - Перекопайко Юрій Миколайович

Голова комітету з якості освіти - Муржо Евеліна Золтанівна

Голова інформаційно-правового комітету – Курікеру Михайло Анатолійович

Голова спортивно-оздоровчого комітету та комітету з культури та дозвілля - Камінський Андрій Анатолійович

Голова комітету з побуту - Алексишинець Мирослава Юріївна

Голова комітету з міжнародних зв’язків - Мехерзі Мохамед Каміль

Волонтерський рух - Власенко Аліса Вікторівна

Голова ревізійної комісії - Іваніцький Юрій Ігорович

Голова наукового комітету - Белей Назарій Андрійович

Заступник голови наукового комітету - Виваль Микола Богданович

Запланований захід

Термін виконання

Відповідальний

Комітет з якості освіти

1

Проведення регіонального семінару на тему «Забезпечення якості вищої освіти в НМАПО імені П.Л.Шупика» за участю представників Української асоціації студентського самоврядування

березень 2015 року

Крилова Анна Сергіївна

2

Проведення анонімного анкетування студентів НМАПО імені П.Л.Шупика з якості наданої освіти під час навчання

лютий - червень 2015 року; вересень-грудень 2015 року

Крилова Анна Сергіївна

3

Створення розмовних клубів для вивчення іноземних мов

вересень 2015р

Крилова Анна Сергіївна

Комітет культури та дозвілля

1

Проведення святкування «Свято Весни»

березень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

2

Проведення семінару на тему «Психологія спілкування з пацієнтами»

квітень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

3

Відвідування кінотеатру

квітень 2015 року

жовтень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

4

Відвідування театру

Травень 2015 року;

Вересень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

5

Проведення анкетування на визначення якості проживання в гуртожитку

червень 2015 року Грудень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

6

Святкування дня медичного працівника

Червень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

7

Зустріч вступників у НМАПО імені П.Л. Шупика

Серпень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

8

Проведення КВН

Листопад 2015 року

Шкіряк Антон Антонович

9

Святкування «НОВОГО РОКУ 2016»

Грудень 2015 року

Пехньо Василь Васильович

Інформаційно-правовий комітет

1

Створення газети студентського самоврядування

квітень 2015 року

Перекопайко Юрій Миколайович

2

Створення та обслуговування сайту Студентського самоврядування

Лютий - грудень 2015 року

Кашковський Денис Олегович

Спортивно-оздоровчий комітет

1

Пошук приміщення та створення спортивного залу

Січень-червень 2015 року

Новошицький Володимир Євгенійович

2

Проведення турніру по настільному тенісу

березень 2015 року

Перекопайко Юрій Миколайович

3

Проведення турніру по шахах

Квітень 2015 року

Новошицький Володимир Євгенійович

4

Оздоровчий забіг

червень 2015 року Вересень 2015 року

Камінський Андрія Анатолійович

5

Проведення турніру по боулінгу

жовтень 2015 року

Камінський Андрія Анатолійович

Волонтерський рух

1

Налагодження співпраці та підтримка акцій інших волонтерських організацій, ГО

впродовж 2015 року

Власенко Аліса Вікторівна

2

Організація всебічної допомоги учасникам АТО

впродовж 2015 року

Власенко Аліса Вікторівна

3

Допомога дітям – сиротам

впродовж 2015 року

Нагрій Ольга Миколаївна

Комітет з побуту

1

Створення студентської Ради гуртожитків

Березень 2015 року

Новошицький Володимир Євгенійович

Науковий комітет

1

Зустріч молодих вчених (аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, інтернів) з адміністрацією академії

 

05.02.2015

Новошицький Володимир Євгенійович

2

Проведення щорічної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої «Дню знань»

 

30.04.2015

Новошицький Володимир Євгенійович,

Пилипенко Анастасія Володимирівна,

Пехньо Василь Васильович

3

Участь в науково-практичних конференціях та заходах

впродовж 2015 року

Римар Максим Вікторович

Cтудентське самоврядування академії взяло участь у засіданні Ради представників студентського самоврядування при МОЗ України
Міжнародний турнір з шахів на кубок НМАПО імені П. Л. Шупика
Благодійний ярмарок для підтримки учасників АТО
Студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. ШУПИКА провело благодійний ярмарок на підтримку учасників АТО
Марш миру в пам'ять про жертви обстрілу під Волновахою
Студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика провело захід щодо благодійного збору коштів на підтримку дітей сиріт
Зустріч адміністрації НМАПО імені П.Л. Шупика з молодими вченими академії
Символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви
Cтудентське самоврядування академії взяло участь у IX-ій генеральній асамблеї Української асоціації студентського самоврядування
Студентське самоврядування академії привітало всіх жінок із 8 березня
Перший турнір з настільного тенісу на кубок НМАПО імені П. Л. Шупика

Буде оновлюватись

Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька 9,
лабораторний корпус НМАПО імені П.Л. Шупика, 3 поверх, аудиторія №308.
Тел. :
Факс: 044-440-99-16
Сайт:
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.