Науковий напрямок кафедри:

«Оптимізація профілактичних, діагностично-лікувальних та реабілітаційних напрямів на первинному рівні надання медичної допомоги».

Початок 2013-2015 рр.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ ТЕМИ (пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, виконання завдань державних та галузевих цільових програм, пріоритетних напрямів реформування галузі, відповідних доручень Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

Розробка та наукове обґрунтування підходів до перегляду профілактичного напрямку діяльності в галузі охорони здоров'я передбачено Концепцією демографічного розвитку на 2005–2015 рр. (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. № 724-р), Указом Президента України № 895/2007 від 19.09.2007 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.2007 р. «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України», Указом Президента України від 27.07.2011 р. №504/2011 «Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Концепцією Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір» на 2012-2020 роки.

Виконання дисертаційних робіт. 

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт., канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Оводюк Наталія Миколаївна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд

«Клініко-параклінічна характеристика  ранніх екстрапірамідних порушень у хворих після ішемічного інсульту та обґрунтування лікувально-реабілітаційної тактики»

2013

2

Рощина Людмила Петрівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Диференційна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування вегетативних порушень у студентів»

2013

3

Половка Людмила Іванівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності комплексного лікування з застосуванням методів рефлексотерапії хворих, які перенесли ішемічний інсульт»

2013

4

Червоненко Олена Михайлівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Клініко-параклінічні співставлення та оптимізація терапевтичної тактики при вертеброгенних васкулярних ускладненнях дегенеративних змін шийного відділу хребта у осіб молодого та середнього віку

2013

5

Абраменко Володимир Валерійович

Професор Коваленко Ольга Євгенівна

Канд.

Реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням скальппунктури та кінезотерапії

2015

Науковий напрямок кафедри:

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» заплановано на період 2018-2023 рр.

Науковий керівник теми НДР завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика д. мед. н., професор Л.Ф. Матюха

Відповідальна за наукову роботу кафедри та голова комісії з наукової роботи та інноваційної діяльності вченої ради Інституту сімейної медицини к. мед. н., доцент Л.В. Клименко.

На сучасному етапі розвитку держави зусилля галузі охорони здоров’я спрямовано на реалізацію заходів з підвищення якості та забезпечення доступності надання лікувально-профілактичної допомоги. Найбільш пріоритетними завданнями залишаються: удосконалення профілактичної роботи шляхом поступової переорієнтації діяльності закладів на первинну медико-санітарну допомогу, збереження та відновлення здоров'я дорослого та дитячого населення.

Первинна медико-санітарна допомога є основною і найважливішою ланкою в організації охорони здоров'я населення. Вона надається переважно за територіальним принципом, тобто лікар загальної практики - сімейний лікар обслуговує певну кількість мешканців, що проживають на території, яка закріплена за ним.

В «Основах законодавства України про охорону здоров'я», прийнятих Верховною Радою ще у 1992 р., первинна медико-санітарна допомога трактується як основна частина медико-санітарної допомоги,що передбачає: консультацію лікаря; просту діагностику та лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи; направлення пацієнта для надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.

Основною метою реформування є наближення медичної допомоги до населення та підвищення якості медичної допомоги. Розпочата реформа передбачає обслуговування дитячого населення лікарями загальної практики й її потрібно аналізувати та вносити корективи.