Традиційно на кафедрі розроблялись наукові проблеми радіологічної анатомії різних органів і систем, проводилась систематизація інтраскопічної семіотики захворювань опорно-рухової системи, внутрішніх органів людини на основі поглибленого вивчення їхнього морфологічного субстрату.

За період існування кафедри на основі наукових досліджень, професорсько-викладацьким колективом створені фундаментальні роботи, що знайшли широке визнання в науковій та практичній рентгенології.

В різний час співробітниками кафедри захищено 8 докторських і 29 кандидатських дисертацій.

Опубліковано 14 монографій, вийшло у світ друге і третє видання підручника “Променева діагностика” в 2 т. (2009), збірник тестових питань з рентгенології «Променева діагностика». Розроблені і впроваджені тестові питання з ультразвукової діагностики. Видано 8 збірників наукових праць, 29 методичних рекомендацій, 9 учбових посібників, понад 1800 статей і тез, відомча інструкція з ультразвукової діагностики (2007), підручник «Радіологія» (2011). Одержано 14 авторських свідоцтв на винахід та впроваджено в практичну охорону здоров'я понад 50 раціоналізаторських пропозицій; підготовлено 15 аспірантів, 3 магістра, понад 100 вітчизняних та іноземних клінічних ординаторів, кількість останніх щорічно збільшується.

На кафедрі променевої діагностики під егідою НМАПО імені П. Л. Шупика видається журнал “Променева діагностика, променева терапія”.

Кафедра променевої діагностики є головною опорною кафедрою в Україні з рентгенології та ультразвукової діагностики.

За останній час на кафедрі завершені НДР «Ефективний вибір діагностичних зображень в клінічній практиці при захворюваннях центральної нервової системи, голови та шиї» (2009) та «Удосконалення способу променевої діагностики патологічних процесів гепатопанкреатодуоденальної зони» (2011).

Стратегічні напрямки діяльності кафедри 

Кафедра променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика є опорною кафедрою з спеціальностей „рентгенологія”, „ультразвукова діагностика”.

Кафедра - структурний підрозділ НМАПО імені П.Л.Шупика, що здійснює свою діяльність  через технології сучасної передачі знань, науку та іновації.

Стратегічна мета:

Збереження статусу провідного центру якісної конкурентноспроможної освіти в галузі променевої діагностики  шляхом використання сучасних принципів навчання, постійного урахування попитів користувача освітніх послуг.

Створення єдиної діагностичної концепції в рамках променевої діагностики, розробка та впровадження в клінічну практику програм-алгоритмів комплексної діагностики захворювань з урахуванням ефективності, економічності та безпеки кожного метода візуалізації.   

Основні пріоритети розвитку кафедри променевої діагностики 

 • Забезпечення системного підвищення якості навчання на основі компетентного підходу та особистої організації, урахування світового досвіду
 • Впровадження новітніх технологій медичної візцуалізації в клінічну практику
 • Аналіз, узагальнення та пропаганда передових досягнень науково-дослідницької діяльності в галузі променевої діагностики
 • Інтеграція зі світовим і європейським освітнім товариством шляхом збору, узагальнення та обміну досвідом роботи з вітчизняними та закордонними організаціями в галузі променевої діагностики
 • Здійснення видавничої діяльності з метою поширення передових наукових знань та практичної інформації
 • Підвищення рівня професійної підготовки професорсько-викладацького персоналу, підготовка кадрового резерву
 • Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчального процесу
 • Розширення міжнародної співпраці шляхом організації спільних міжнародних програм, симпозиумів, конференцій, виставок.

Стратегічними напрямками  розвитку кафедри променевої діагностики є:

 • Оновлення нормативно-правової бази з променевої діагностики
 • Створення школи безперервної освіти з променевої діагностики з імплементацією технологій дистанційного навчання
 • Створення національних та міжнародних консорциумів з розвитку променевої діагностики
 • Розробка нового концептуального підходу до використання променевих методів шляхом інтеграції всіх видів отримання діагностичного зображення в рамках єдиної дисципліни
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази, що забезпечує інноваційні процеси в освіті й науці
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності
 • Досягнення високого рівня підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів освіти
 • Взаємодія з усіма структурними підрозділами Академії та іншими закладами освіти.