Вперше на теренах України була заснована  кафедра рентгенології (нині кафедра променевої діагностики) у 1936 році доц.. Шор М.Й. Професорсько-викладацьким складом для лікарів  було започатковано цикли спеціалізації з рентгенології. У важкі роки війни починаючи з 1944р. під керівництвом проф.. Городецького О.О. розширювалась діяльність кафедри, започаткувались цикли тематичного удосконалення з рентгенології, а з 1954 р. було введено цикл з медичної радіології.

В 1957 році науковою спільнотою вирішено розділити кафедру рентгенології на два самостійні підрозділи: кафедру рентгенології (зав кафедрою проф. Рубашова А.Є.) та кафедру медичної радіології.

Завдяки сучасному розвитку медичної радіології суттєво  розширилась сфера діяльності кафедри, а з 1988р. вперше в Україні започаткували підготовку спеціалістів з ультразвукової діагностики, з педіатричної радіології 1989 р.,  комп’ютерної томографії 1991 р. Значно розширились зв’язки кафедри з іншими медичними закладами не тільки в Україні але і за її межами. Престижно було отримати знання з рентгенології на кафедрі тоді «Київського інституту підвищення кваліфікації лікарів» спеціалістам з  Москви і Санкт-Петербургу. Монографії науковців кафедри неодноразово перевидавались різними видавництвами і  нині є найкращим доробком наукової спільноти.

 На кафедрі вперше в Україні розроблена і впроваджена в практику система автоматизованого комп'ютерного контролю знань лікарів.

У різні періоди часу кафедру рентгенології, а потім – променевої діагностики, очолювали: д.м.н., проф. Рубашова А.Є.(1957 – 1967), д.м.н., проф. Коваль Г.Ю (1967 - 1994), к.м.н., доц. Гончар О.А. (1994 – 1999).

В 1999 р. за наказом ректора КМАПО ім. П.Л. Шупика проф.. В.М. Гиріна, наслідуючи світову практику, відбулось об’єднання кафедр променевої діагностики та медичної радіології в єдину кафедру радіології під керівництвом проф. Мечова Д.С. (1999 – 2007).

З 2008 р. за необхідності суттєвого збільшення кількості підготовки висококваліфікованих кадрів з променевої діагностики, відбувся черговий розподіл кафедри на дві самостійні: променевої діагностики і радіології.  Кафедру променевої діагностики очолювала член-кор. АМН України, д.м.н., проф. Дикан І.М., провідний науковець — директор Державної установи "Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України".

З 2012 р.кафедру очолює проф., Бабкіна Т.М., яка продовжує втілювати в життя кафедри сучасні наукові  досягнення в галузі медичної радіології на європейському рівні, що підтверджується визнанням робіт співробітників кафедри за межами України.

Кафедра плідно співпрацює з клінічними базами провідних медичних установ, які обладнані новітніми КТ-, МРТ, УЗ - і рентгенівською апаратурою:

 1. КЗ КОДА «Київська обласна клінічна лікарня»
 2. ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України»
 3. Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
 4. ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
 5. ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії» МОЗ України
 6. Кібер Клініка Спіженка
 7. Клініка LISOD
 8. НДСЛ «Охматдит» МОЗ України
 9. Київська міська лікарня №7
 10. MEDILEND. Клініка лазерної та ендоскопічної медицини
 11. ТОВ «УКРІНМЕД ГРУП»
 12. ТОВ «Протек Солюшнз Україна»
 13. ТОВ «БОРІС»

Співробітники кафедри співпрацюють з провідними установами академії  НАМН України. Продовжуючи плідну працю своїх колег сьогодні ведучі науковці кафедри продовжують бути ведучими спеціалістами своєї спеціальності. Як колись проф. О.О. Городецький був головним рентгенологом МОЗ України, а протягом 12 років – головою Київського міського наукового товариства рентгенологів та радіологів, головним редактором журналу «Радіобіологія», входив в редакційні ради ще 4 журналів. Проф. А.Є. Рубашова у 1965 році організувала Київське обласне науково-практичне товариство рентгенологів і радіологів і очолювала його до 1968 року. З 1968 по 1989 рр. Київське обласне науково-практичне товариство рентгенологів і радіологів очолювала проф. Г.Ю. Коваль. Вона була членом Правління Республіканського та міського науково-практичних товариств рентгенологів і радіологів. Проф. М.М. Загородська була членом Правління Всесоюзного товариства рентгенологів і радіологів. Професор Г.Ю. Коваль входила до складу редакційної колегії по створенню уніфікованих навчальних програм з рентгенології і радіології (СРСР, м. Москва). Проф. Я.С. Бабій у 1992 році створив і протягом 10 років був президентом Асоціації радіологів України (АРУ), редактором Збірки наукових робіт АРУ та журналу «Променева діагностика, променева терапія», пізніше – «Радіологічний вісник», «Радіологія-діагностика». Проф. Дикан І.М. була зав. кафедри променевої діагностики з 2007 року по 2012р., позаштатним головним спеціалістом МОЗ України з рентгенології, членом атестаційної комісії МОЗ і АМН України.

Проф. Мєдвєдєв В.Є. є заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Державної премії УРС, в галузі науки і техніки.

 Член кор. НАМНУ професор Дикан І.М., директор інституту ядерної медицини і променевої діагностики, чл..кор.Європейської Асоціації Радіологів північної Америки, головний редактор журналу «Лучевая диагностика и лучевая терапия».  

Визнанням роботи  професорсько-викладацького складу були нагороди викладачів, так  доцент Гладка Л.Ю. в номінації міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» нагороджена  Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» дипломом та медаллю «20 років незалежності України» (2011 р.). В 2014 році робота Гладкої Л.Ю « Sonographic examination of haemodynamics in odd visceral vessels in patients with pancreatitis». Ultra-praga.,зайняла призове місце серед робіт європейського рівня.

В 2013 професор Гончар О.А отримав звання «Заслужений  Лікар України».

З 2009 року постановою ВАК України на базі НМАПО імені П.Л. Шупика організована і функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія, голова завідувач кафедри, професор Бабкіна Тетяна Михайлівна, учений секретар – доцент  Бондар Ганна Миколаївна.

Нині на кафедрі працюють професори, дякуючи яким вихована ціла плеяда учнів, що є професіоналами в радіології: захищено 43 докторських дисертацій і 12 – кандидатських.

На сьогодні пріоритетними напрямками наукової та навчально-методичної роботи кафедри є:

-         збереження статусу провідного центру якісної конкурентноспроможної освіти для громадян України в галузі променевої діагностики  шляхом використання сучасних принципів навчання, постійного урахування попитів користувача освітніх послуг.

-         створення єдиної діагностичної концепції в рамках променевої діагностики, розробка та впровадження в клінічну практику програм-алгоритмів комплексної діагностики захворювань з урахуванням ефективності, економічності та безпеки кожного метода візуалізації.